Regulamin Usługi Poczty Elektronicznej Agory

.
15.09.2015 15:56
A A A
.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:

§ 1. Definicje


1.1. Regulamin - "Regulamin Usługi Poczty Elektronicznej Agory", stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204).

1.2. Serwisy Internetowe - wydawane przez Agorę serwisy internetowe.

1.2. Usługa Poczty Elektronicznej lub Usługa - świadczona przez Agorę w obrębie portalu Gazeta.pl usługa polegająca na założeniu i utrzymaniu konta poczty elektronicznej.

1.3. Agora - Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47 665 426,00 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, adres internetowego serwisu korporacyjnego: www.agora.pl, adres poczty elektronicznej do kontaktu pomoc@agora.pl, numer telefonu do kontaktu: (42) 631 60 90 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych Użytkownika, godziny działania infolinii: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach od 10:00 do 18:00 oprócz dni świątecznych, tj. innych niż niedziele dni ustawowo wolnych od pracy; wydawca Serwisów Internetowych.

1.4. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

1.5. Konto - konto w domenie Gazeta.pl lub G.pl.

§ 2. Usługa Poczty Elektronicznej


2.1. Użytkownikiem Usługi może zostać osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia może zostać Użytkownikiem Usługi za zgodą swoich rodziców/rodzica lub opiekunów prawnych/opiekuna prawnego - w takim wypadku Użytkownik lub rodzic/opiekun prawny dostarcza Agorze zgodę pocztą elektroniczną na adres pomoc@agora.pl lub pisemnie na adres Agory (Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa).

2.2. W celu zamówienia Usługi Użytkownik wypełnienia formularz rejestracyjny. W formularzu należy wprowadzić wymagane dane, wybrać adres e-mail oraz hasło, zapoznać się z treścią oświadczeń i regulaminem Usługi oraz zaakceptować te z oświadczeń, które zostały określone jako obowiązkowe; następnie zatwierdzić całość klikając przycisk "Załóż konto". Aktywowanie Usługi jest uwarunkowane posiadaniem Konta w Serwisie Internetowym Agory udostępnianego na zasadach określonych w "Regulaminie użytkownika Serwisów Internetowych Agory", dostępnego pod adresem http://pomoc.gazeta.pl/pomoc/1,154322,11261764,Regulamin_uzytkownika_Serwisow_Internetowych_Agory.html. Uruchomienie Usługi ma miejsce w momencie pierwszej udanej autentykacji (logowania) Użytkownika do Usługi.

2.3. Usługa udostępniana jest przez Agorę nieodpłatnie. Agora może udostępniać Usługę nieodpłatnie ze względu na współpracę z klientami - reklamodawcami, których materiały reklamowe prezentowane są w serwisie Usługi (w tym po zalogowaniu) oraz przesyłane są na konto poczty elektronicznej Użytkownika. Bez prezentowania i przesyłania materiałów reklamowych nie moglibyśmy finansować utrzymania Usługi i udostępniać jej Użytkownikom nieodpłatnie. Ze względu na powyższe wymagamy, aby przy zamawianiu Usługi Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie przez Agorę jego danych osobowych w celach marketingowych oraz na wysyłanie przez Agorę na adres poczty elektronicznej Użytkownika informacji handlowych pochodzących od Agory lub jej kontrahentów i na kontaktowanie się z Użytkownikiem przez Agorę pocztą elektroniczną w celach marketingu bezpośredniego. Użytkownik może odwołać zgody, o których mowa w zdaniu poprzedzającym w każdym czasie, jednak w przypadku odwołania którejkolwiek z tych zgód przez Użytkownika, Agora uprawniona jest do rozwiązania umowy na świadczenie Usługi z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

2.4. Powiadomienia dotyczące korzystania z Usługi oraz Serwisów Internetowych będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, przy czym Użytkownik może dokonać zmiany adresu usuwając i wprowadzając odpowiednie dane w formularzu Konta. Prosimy o weryfikację, czy podawany Agorze adres e-mail jest aktualny i poprawny.

2.5. Agora nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika, zawartych w formularzu rejestracyjnym.

2.6. Pojemność skrzynki poczty elektronicznej ograniczona jest do 15 GB. Agora może czasowo powiększyć pojemność skrzynki poczty elektronicznej lub na określony czas odstąpić od stosowania ograniczeń pojemności, o czym będzie informować w serwisie Usługi.

2.7. W celu zawarcia umowy Użytkownik nie ponosi kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość, wyższych niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.

§ 3. Interoperacyjność


3.1. Z konta poczty elektronicznej można korzystać za pomocą:

a) przeglądarek wspierających HTML5, CSS3 i JavaScript oraz za pomocą urządzeń mobilnych wyposażonych w przeglądarkę internetową,

b) programów pocztowych obsługujących protokół POP3/IMAP/SMTP, za pomocą których konto poczty elektronicznej zostało podłączone.

3.2. Korzystanie z poczty elektronicznej wymaga dostępu do sieci Internet.

§ 4. Dane osobowe


4.1. Wypełniając obowiązek informacyjny z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych informujemy, że:

dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane:

(i) w celu świadczenia usług w ramach Serwisów Internetowych oraz

(ii) w celach marketingowych, o ile Użytkownik wyrazi odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,

b) administratorem danych osobowych jest Agora,

c) Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania,

d) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4.2. Agora zapewnia każdemu Użytkownikowi Usługi dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Agora zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych Użytkowników Usługi.

§ 5. Zasady korzystania z Usługi


5.1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usługi Poczty Elektronicznej w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.

5.2. Wykorzystywanie Usługi przez Użytkownika z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Agora przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników.

5.3. Agora zastrzega sobie prawo zablokowania Usługi, gdy:

a) Użytkownik wykorzystuje Usługę z naruszeniem obowiązującego prawa,

b) nazwa Konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub nazwa Konta sugeruje, że jest to Konto wykorzystywane przez Agorę, co może wprowadzać użytkowników w błąd co nadawcy korespondencji.

5.4. O zamiarze zablokowania Usługi Agora powiadomi Użytkownika z 5-dniowym wyprzedzeniem, wzywając go do zaniechania lub usunięcia naruszeń lub ich skutków w terminie 3 dni od otrzymania wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu, zablokuje Usługę. Jednakże Agora zablokuje Usługę w trybie natychmiastowym, tj. bez 5-dniowego wyprzedzenia, jeżeli Użytkownik naruszył bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i oczywiste jest, że nie jest możliwe usunięcie naruszeń lub ich skutków. Informacja o zablokowaniu Usługi prezentowana będzie Użytkownikowi w panelu logowania do Konta.

§ 6. Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy, zakończenie korzystania z usług


6.1. Umowa na korzystanie z Usługi zawarta jest na czas nieoznaczony.

6.2. Agora może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia z następujących przyczyn:

a) zaplanowanego zakończenia działalności polegającej na udostępnianiu Usługi Poczty Elektronicznej wobec wszystkich Użytkowników,

b) Użytkownik nie dokonał logowania do swojego Konta przez okres co najmniej 180 dni, przy czym w tym przypadku Użytkownik może w okresie wypowiedzenia dokonać logowania do Konta, co spowoduje automatyczne cofnięcie przez Agorę wypowiedzenia umowy,

c) w przypadku, o którym mowa w § 2 punkt 2.3 zdanie ostatnie,

d) Użytkownik wykorzystuje Usługę z naruszeniem obowiązującego prawa lub Regulaminu i Użytkownik nie zaniechał naruszeń lub nie usunął naruszeń lub ich skutków w terminie 3 dni od otrzymania wezwania do zaniechania naruszeń lub usunięcia naruszeń lub ich skutków albo zaniechanie naruszeń lub usunięcie naruszeń lub ich skutków nie jest możliwe.

e) nazwa Konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub nazwa Konta sugeruje, że jest to Konto wykorzystywane przez Agorę, co może wprowadzać użytkowników w błąd co nadawcy korespondencji i Użytkownik nie zaniechał naruszeń w terminie określonym w § 5 punkt 5.4.

6.3. Użytkownik może wypowiedzieć umowę w każdym czasie bez podania przyczyny i bez zachowania okresu wypowiedzenia lub z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

6.4. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do zamknięcia założonego Konta i zaprzestania korzystania z Usługi oraz odstąpienia od umowy w zakresie korzystania z Usługi. Korespondencję dotyczącą wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy w zakresie korzystania z Usługi prosimy nadesłać do Agory, np. na adres e-mail: pomoc@agora.pl lub pisemnie na adres Agory (Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa). Użytkownik może samodzielnie usunąć Konto poprzez wykorzystanie funkcjonalności panelu Konta.

6.5. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Agorę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismem wysłanym pocztą na adres Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, lub pocztą elektroniczną na adres pomoc@agora.pl). Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, wskazanego w punkcie 6.6. Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.6. Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.)

Adresat: Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, numer faksu ......................, adres poczty elektronicznej pomoc@agora.pl.

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: ............................................................

Data zawarcia umowy: ...................

Imię i nazwisko konsumenta ..................

Adres poczty elektronicznej konsumenta .................

Podpis konsumenta (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) .............................

Data ..........................

§ 7. Reklamacje


Reklamacje dotyczące Usługi (w tym dotyczące realizacji przez Agorę uprawnień polegających na blokowaniu dostępu do Usługi) prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: pomoc@agora.pllub na piśmie na adres Agory (Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa). Agora rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji, przy czym Użytkownik może podać Agorze także inny adres, na który zostanie wysłana odpowiedź na reklamację.

§ 8. Postanowienia dodatkowe


8.1. Regulamin udostępniany jest na stronie Portalu w formie, która umożliwia pobranie go, utrwalenie i wydrukowanie. Ponadto Regulamin dostępny jest w formie wydrukowanej pod adresem Agory: Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, jest wysyłany Użytkownikowi pocztą elektroniczną w potwierdzeniu zawarcia umowy, a także jest mu wysyłany pocztą elektroniczną na dodatkowe żądanie Użytkownika.

8.2. Umowa z Użytkownikiem zawierana jest w języku polskim.

8.3. Agora informuje, że stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy dostępny po adresem (http://www.iwp.pl/kodeks_show.php?id_aktualnosc=2).

8.4. Informacje dotyczące sposobu porozumiewania się z Użytkownikiem: prosimy o kontakt na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/19, 00-732 Warszawa lub adres poczty elektronicznej do kontaktu: pomoc@agora.pl lub numer telefonu do kontaktu: tel. (42) 631 60 90 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych Użytkownika, godziny działania infolinii: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach od 10:00 do 18:00 oprócz dni świątecznych, tj. innych niż niedziele dni ustawowo wolnych od pracy).

8.5. Agora nie wymaga od Użytkownika złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

8.6. Nie występuje minimalny czas trwania zobowiązań Użytkownika wynikających z umowy.

8.7. Z zastrzeżeniem trybu zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określonego w § 7 Regulaminu Agora nie przewiduje korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

8.8. Regulamin obowiązuje od dnia 15 października 2015 roku.