Regulamin użytkownika Serwisów Internetowych Agory

(jb)
16.09.2015 14:35
A A A
Obowiązywał od 24 kwietnia 2014 roku do 30 września 2015 roku
Część A. Postanowienia ogólne

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:

Regulamin

"Regulamin użytkownika Serwisów Internetowych Agory", stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204), określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Agorę na rzecz Użytkowników prowadzonych przez Agorę Serwisów Internetowych. Regulamin nie dotyczy odpłatnych usług świadczonych przez Agorę, które podlegają odrębnym uregulowaniom udostępnianym Użytkownikom przed oraz w trakcie świadczenia tych usług, przy czym dla korzystania z odpłatnych usług niezbędne może być posiadanie przez Użytkownika Konta w rozumieniu niniejszego Regulaminu, w którym to przypadku postanowienia Regulaminu będą miały zastosowanie.

Serwisy Internetowe

Wydawane przez Agorę serwisy internetowe, w tym serwisy internetowe prowadzone przez Agorę pod aktualnymi adresami URL:

Serwis Blox.pl: www.blox.pl

Serwis Cafe.pl: www.cafe.pl

Serwis Forum.gazeta.pl: www.forum.gazeta.pl

Serwis Fotoforum.gazeta.pl: www.fotoforum.gazeta.pl

Serwis Forum Prywatne Gazeta.pl: www.forum.gazeta.pl

Serwis Ugotuj.to: www.ugotuj.to

Serwis Nowy Obiekt: www.kluby.cjg.gazeta.pl

Portal Gazeta.pl: www.gazeta.pl

oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tych adresów, a także każdym innym będącym ich uzupełnieniem lub kontynuacją.

O ile Agora udostępnia Serwisy Internetowe poprzez aplikacje instalowane na urządzeniach elektronicznych, w tym urządzeniach mobilnych, przez Serwisy Internetowe należy rozumieć również serwisy udostępniane poprzez te aplikacje, z zastrzeżeniem ewentualnych różnic co do treści, rodzaju i zakresu świadczonych usług w stosunku do wersji podstawowej Serwisów Internetowych.

Agora

Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 50.937.386 złotych, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, adres internetowego serwisu korporacyjnego: www.agora.pl, adres poczty elektronicznej do kontaktu pomoc@agora.pl.

Użytkownik

Osoba fizyczna korzystająca z usług Agory w ramach Serwisów Internetowych.

Portal Gazeta.pl lub Portal

Portal internetowy udostępniany przez Agorę pod aktualnym adresem www.gazeta.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tych adresów, a także każdym innym będącym ich uzupełnieniem lub kontynuacją.

Konto - konto Użytkownika tworzone w procesie rejestracji w Serwisie Internetowym.

Netykieta

Spis zasad zamieszczania treści przez użytkowników Internetu dostępny pod adresem http://forum.gazeta.pl/forum/0,62605,1617503.html

-----------------------------------------------------------------------

1. Konto udostępniane jest przez Agorę nieodpłatnie.

2. Użytkownikiem Konta może zostać osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia może zostać Użytkownikiem Konta za zgodą swoich rodziców/rodzica lub opiekunów prawnych/opiekuna prawnego - w takim wypadku Użytkownik lub rodzic/opiekun prawny dostarcza Agorze zgodę pocztą elektroniczną na adres pomoc@agora.pl lub pisemnie na adres Agory (Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa).

3. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z bezpłatnego Konta w ramach Serwisów Internetowych automatycznie: po zaakceptowaniu treści Regulaminu oraz wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego.

4. Powiadomienia dotyczące korzystania z Konta oraz Serwisów Internetowych będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik jest zobowiązany do podania aktualnego i poprawnego adresu e-mail.

5. Agora nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika, zawartych w formularzu rejestracyjnym.

6. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Agorę jego danych osobowych w celach marketingowych oraz na wysyłanie przez Agorę na adres poczty elektronicznej Użytkownika informacji handlowych pochodzących od Agory lub jej kontrahentów. Dane osobowe Użytkowników Serwisów Internetowych będą przetwarzane przez Agorę w celu świadczenia usług w obrębie Serwisów Internetowych, a także w prawnie usprawiedliwionym celu Agory, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług Agory, a pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody - w celach marketingowych (innych niż marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Agory), zgodnie z ustawami z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.1204) oraz z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zasady ochrony prywatności Użytkowników określa dokument "Ochrona prywatności" - udostępniany na stronie Portalu Gazeta.pl pod adresem

(http://serwisy.gazeta.pl/onas/1,30467,775864.html). Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych oraz na otrzymywanie od Agory na udostępniony Użytkownikowi adres poczty elektronicznej informacji handlowych pochodzących od Agory lub jej kontrahentów może być w każdej chwili odwołana. Odwołanie zgody może nastąpić pocztą elektroniczną na adres pomoc@agora.pl lub pisemnie na adres Agory określony powyżej w niniejszym Regulaminie.

7. Agora zapewnia każdemu Użytkownikowi Konta dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Agora zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych Użytkowników Kont. Użytkownik obowiązany jest zabezpieczyć należące do niego hasło dostępu do Konta przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

8. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Konta oraz z innych usług w Serwisach Internetowych w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.

9. Wykorzystywanie Konta i innych usług Serwisów Internetowych przez Użytkownika z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Agora przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników Kont Serwisów Internetowych.

10. Agora zastrzega sobie prawo zablokowania Konta Użytkownika, gdy:

a) Użytkownik wykorzystuje Konto z naruszeniem obowiązującego prawa lub Regulaminu,

b) nazwa Konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe.

Użytkownikowi przysługuje prawo zajęcia stanowiska wobec zablokowania Konta, w tym prawo wniesienia sprzeciwu.

Informacja o zablokowaniu Konta zostanie wysłana na wszystkie znane Agorze adresy poczty elektronicznej Użytkownika, w tym na adres alternatywny podany przez Użytkownika przy zakładaniu Konta. W przypadku przekazania Agorze przez Użytkownika stanowiska wobec zablokowania Konta (w tym sprzeciwu), zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu dotyczące postępowania reklamacyjnego (ustęp 21 poniżej).

11. Agora zastrzega sobie prawo usunięcia Konta, jeżeli Użytkownik nie dokonuje logowania do swojego Konta przez okres co najmniej 180 dni. O zamiarze usunięcia Konta Agora poinformuje Użytkownika z 5-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownikowi przysługuje prawo zajęcia stanowiska wobec zamiaru usunięcia Konta, w tym wniesienia sprzeciwu. Informacja o zamiarze usunięcia Konta zostanie wysłana na wszystkie znane Agorze adresy poczty elektronicznej Użytkownika, w tym na adres alternatywny podany przez Użytkownika przy zakładaniu Konta. W przypadku przekazania Agorze przez Użytkownika stanowiska wobec zamiaru usunięcia Konta (w tym sprzeciwu), zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu dotyczące postępowania reklamacyjnego (ustęp 21 poniżej).

12. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do zamknięcia założonego Konta, zaprzestania korzystania z usług, o których mowa w Regulaminie oraz odstąpienia od umowy w zakresie korzystania z usług. Żądanie zamknięcia Konta oraz inną korespondencję dotyczącą zaprzestania korzystania z usług, o których mowa w Regulaminie i odstąpienia od umowy w zakresie korzystania z usług należy nadesłać na adres e-mail: pomoc@agora.pl lub pisemnie na adres Agory (Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa).

13. Po usunięciu Konta Agora jest uprawniona do umożliwienia innym Użytkownikom używania loginu należącego do Użytkownika wcześniej usuniętego Konta.

14. Z zastrzeżeniem zapisu ust. 9 niniejszego paragrafu, Agora nie będzie przekazywać, sprzedawać, czy udostępniać zgromadzonych danych osobowych lub danych eksploatacyjnych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika.

15. Agora umożliwia Użytkownikowi korzystanie z usługi poczty elektronicznej Konta z adresem w domenie gazeta.pl i w domenie g.pl. Usługa poczty elektronicznej jest świadczona na rzecz Użytkownika przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043 USA, zgodnie z postanowieniami regulaminów udostępnianych przez Google Inc. na prowadzonych przez Google Inc. stronach internetowych. Agora nie jest podmiotem świadczącym na rzecz Użytkownika usługę poczty elektronicznej.

16. Agora uprawniona jest do wypowiedzenia świadczenia usług w obrębie Serwisów Internetowych Użytkownikom z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Użytkownik uprawniony jest do wypowiedzenia korzystania z usług Agory w ramach Serwisów Internetowych w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia lub z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

17. Agora dołoży wszelkich starań aby ewentualne przerwy techniczne w udostępnianiu Serwisów Internetowych miały miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski) i trwały łącznie nie dłużej niż 12 godzin w każdym tygodniu udostępniania Serwisów Internetowych.

18. Agora zastrzega sobie możliwość zablokowania na serwerach wydawanych przez nią Serwisów Internetowych nadawców wiadomości, domen i adresów IP w razie wykorzystywania Konta lub korzystania z innych usług, o których mowa w Regulaminie, z naruszeniem przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu. Agora umożliwi Użytkownikowi zajęcie stanowiska wobec realizacji uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie.

19. Agora może wprowadzić w Serwisach Internetowych dodatkowe, odpłatne usługi, przy czym nabycie przez Użytkownika odpłatnej usługi nastąpi wyłącznie na podstawie odrębnego, dobrowolnego oświadczenia Użytkownika.

20. Korzystanie z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie jest możliwe przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:

a) minimalne wymagania:

- łącze internetowe o przepustowości 1Mb/s

- komputer z procesorem Celeron 2.4GHz

- 1GB pamięci operacyjnej RAM i 128MB pamięci ram karty graficznej

b) optymalne wymagania:

- łącze internetowe o przepustowości co najmniej 3Mb/s

- komputer z procesorem Core 2 Duo 1.6GHz, Intel Atom N330 lub lepszym

- 1GB pamięci RAM

c) wymagania dla systemów mobilnych:

cc) lista obsługiwanych systemów:

(i) Samsung Galaxy S, Android, przeglądarka systemowa,

(ii) Samsung Galaxy S, Android, Opera Mini,

(iii) Samsung Galaxy TAB, Android, przeglądarka systemowa,

(iv) HTC Wildfire, Android, przeglądarka systemowa,

(v) Nexus 7, Android, przeglądarka systemowa,

(vi) iPhone, iOS 7, Safari,

(vii) iPhone, iOS 7, Opera Mini,

(viii) iPad, iOS 7, Safari,

(ix) iPad, iOS 4-6, Safari,

(x) Nokia Lumia 800, Windows 7.5, Internet Explorer,

(xi) MS-Nokia, Windows 8+, Internet Explorer,

(xii) Nokia Asha, Przeglądarka systemowa

oraz systemy z przeglądarkami internetowymi z nimi kompatybilnymi;

ccc) systemy rekomendowane:

(i) Android 2.2+, WebKit (systemowa, Chrome),

(ii) iOS, WebKit (Safari, Chrome),

(iii) Windows 7.5+, Internet Explorer,

(iv) Firefox OS, Firefox.

21. Reklamacje dotyczące usług, o których mowa w Regulaminie (w tym dotyczące realizacji przez Agorę uprawnień polegających na blokowaniu lub usuwaniu treści zamieszczanych przez użytkowników lub blokowaniu dostępu do usług w obrębie Serwisów Internetowych) prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: pomoc@agora.pl lub na piśmie na adres Agory (Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa). Agora rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

22. Agora zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, tj. następujących: zmiana przepisów prawa, z której będzie wynikało, że określone postanowienie Regulaminu jest sprzeczne z bezwzględnie obowiązującym przepisem prawa, zmiana funkcjonalności Serwisu Internetowego, której celem jest ułatwienie Użytkownikom korzystania z usług, a zmiana ta będzie wymagała zmiany Regulaminu lub wprowadzenie nowych funkcji Serwisu Internetowego, które wymagają zmiany Regulaminu, jak również uzasadniona technologicznie zmiana funkcjonalności lub wprowadzenie nowej funkcjonalności, których celem jest usprawnienie działania Serwisu Internetowego i które wymagają zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu, z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będą dokonane w zakresie uzasadnionym przyczyną ich dokonania. O każdej zmianie Regulaminu Agora powiadomi Użytkowników pocztą elektroniczną wysłaną na adresy ich Kont na 1 miesiąc przed wejściem w życie zmian, a ponadto informacja o zmianie będzie zamieszczona na 1 miesiąc przed wejściem w życie zmian, na stronach Serwisów Internetowych, na których publikowany był Regulamin w wersji obowiązującej przed dokonaniem zmian.

23. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić, aby umieszczane przez niego treści w Serwisie Internetowym nie naruszały przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa do wizerunku, a nadto, że Użytkownik jest w pełni uprawniony do zamieszczenia treści w Serwisie Internetowym.

24. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie na stronie Portalu w formie, która umożliwia pobranie go, utrwalenie i wydrukowanie. Ponadto Regulamin dostępny jest w formie wydrukowanej pod adresem Agory: Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.

25. Regulamin obowiązuje od dnia 24 kwietnia 2014 roku.

Część B. Postanowienia szczególne dotyczące usług świadczonych w poszczególnych Serwisach Internetowych

W zakresie nieuregulowanym odmiennie w niniejszej Części B. Regulaminu, do świadczenia usług w Serwisach Internetowych wskazanych w Części B., zastosowanie mają postanowienia Części A. Regulaminu.

§ 1. Usługa profile w Portalu Gazeta.pl

1. Agora świadczy na rzecz Użytkowników Portalu Gazeta.pl, usługę profile, polegającą na utrzymywaniu na stronach Portalu Gazeta.pl profili Użytkowników, zwanych dalej "Profilami", w taki sposób, aby Użytkownicy Portalu mogli się z nimi zapoznać. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z usługi Profile w Serwisach Internetowych, na których wdrożona została usługa prezentacji Profilu ("Serwisy z Profilami") po zaakceptowaniu treści Regulaminu.

2. Agora udostępnia Użytkownikom miejsce na serwerze Portalu Gazeta.pl oraz dostarcza formularz elektroniczny w celu przygotowania i edytowania Profili. Nadto, funkcjonalność Profilu umożliwia łączenie przejawów dotychczasowej i przyszłej aktywności Użytkownika Profilu w Portalu Gazeta.pl. Oznacza to, że aktywność Użytkownika, w tym: komentarze do treści redakcyjnych Portalu Gazeta.pl, wpisy w Serwisie Forum.gazeta.pl, wpisy na blogach Serwisu Blox.pl, prezentacja zdjęć w galeriach i wątkach serwisu Fotoforum.gazeta.pl lub wpisy w pozostałych serwisach, będzie możliwa do powiązania z Profilem Użytkownika w ramach Portalu Gazeta.pl i innych Serwisach Internetowych.

3. Usługa publikacji oraz utrzymywania Profili jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników Portalu Gazeta.pl. Agora będzie publikować przygotowane przez Użytkowników Profile na stronach Serwisów z Profilami oraz odnośniki do poszczególnych Profili w nazwach Użytkowników widniejących przy zamieszczanych przez nich wypowiedziach na Forum.gazeta.pl i komentarzach do treści redakcyjnych Portalu.

4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach ich Profili treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc, jak również treści naruszających zasady Netykiety.

5. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkowników na stronach ich Profili materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych, naruszających prawa lub prawem chronione dobra osób trzecich. Użytkownik, który zamierza zamieścić w swoim Profilu materiał, w tym zwłaszcza zdjęcie zawierające jego wizerunek, zobowiązany jest zapewnić, że posiada prawa autorskie majątkowe do zdjęcia lub licencję od podmiotu, któremu przysługują prawa autorskie majątkowe w zakresie niezbędnym do jego rozpowszechniania w Serwisach Internetowych.

6. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach ich Profili jakichkolwiek przekazów reklamowych oraz informacji handlowych, w tym ofert sprzedaży towarów i świadczenia usług.

7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach ich Profili linków do stron internetowych zawierających treści lub materiały, o których mowa odpowiednio w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu oraz z zastrzeżeniem ust. 8 - odnośników do stron internetowych zawierających przekazy reklamowe lub oferty sprzedaży towarów lub świadczenia usług Użytkowników lub osób trzecich w imieniu lub na rzecz których Użytkownicy działają.

8. Umieszczanie na stronach Profili przekazów reklamowych oraz informacji handlowych, w tym ofert sprzedaży towarów i świadczenia usług, jak również linków do stron internetowych zawierających takie treści lub materiały jest dopuszczalne wyłącznie przez uprawnionych przez Agorę (na podstawie odrębnej umowy) Użytkowników o statusie przedstawicieli określonych produktów, reprezentujących konkretny towar lub usługę. Profile Użytkowników o takim statusie oznaczone są wyróżnionym kolorem.

9. Agora zastrzega sobie prawo do usuwania Profili w przypadku naruszania przez ich autorów zapisów ust. 4, 5, 6, 7 lub 8 niniejszego paragrafu. Agora umożliwi Użytkownikowi zajęcie stanowiska wobec realizacji uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie.

10. Użytkownikowi przysługuje prawo do zamknięcia Profilu w każdym czasie. Instrukcja zamknięcia Profilu prezentowana jest na stronie Portalu dostępnej pod adresem http://ludzie.gazeta.pl/ludzie/1,124818,11071846,Najczesciej_zadawane_pytania.html oraz na stronach innych Serwisów z Profilami. Wraz z zamknięciem Profilu Agora zaprzestanie publicznego prezentowania Profilu Użytkownika i zawartych w nim materiałów Użytkownika. Użytkownik, o którym mowa w ust. 8 niniejszego regulaminu, zobowiązany jest zamknąć Profil niezwłocznie po wygaśnięciu nadanych mu przez Agorę uprawnień do zamieszczania w Profilu przekazów reklamowych oraz informacji handlowych. Jeżeli Użytkownik nie zrealizuje obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia przyznanych mu uprawnień, Agora jest uprawniona do usunięcia Profilu.

§ 2. Serwis Blox.pl i usługa Blox Lite

1. W ramach Serwisu Blox.pl Agora świadczy na rzecz Użytkowników usługę polegającą na utrzymywaniu zamieszczanych przez Użytkowników dzienników internetowych (blogów) oraz komentarzy do blogów. Agora udostępnia Użytkownikom miejsce na serwerze Portalu Gazeta.pl oraz dostarcza oprogramowanie w celu założenia i prowadzenia blogów.

2. Usługa utrzymywania blogów jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników Portalu Gazeta.pl.

3. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów na stronie bloga jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.

4. Niedopuszczalne jest podejmowanie na stronach blogów działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady Netykiety, w tym w szczególności niedopuszczalne jest:

a) umieszczanie przez Użytkowników na stronach ich blogów treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety,

b) umieszczanie przez Użytkowników na stronach ich blogów treści, w tym materiałów tekstowych, graficznych, dźwiękowych, czy audiowizualnych naruszających prawem chronione dobra osób trzecich,

c) umieszczanie na stronach blogów odnośników prowadzących do treści, o których mowa w pkt. a) i b) powyżej.

5. Niedopuszczalne jest prowadzenie blogów, których zasadniczym celem jest:

a) promocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocja towarów lub usług, lub

b) publikowanie treści pozycjonujących.

6. O ile co innego nie wynika z odrębnej umowy pomiędzy Agorą a Użytkownikiem:

a) Agora jest uprawniona do zamieszczania reklam w Serwisie Blox.pl, w tym na stronach blogów, a przychody Agory z tytułu sprzedaży tych reklam nie będą przysługiwać w jakiejkolwiek części Użytkownikowi prowadzącemu bloga,

b) Użytkownik prowadzący bloga jest uprawniony do zamieszczania reklam na stronach swojego bloga, a jego przychody z tytułu sprzedaży tych reklam nie będą przysługiwać w jakiejkolwiek części Agorze.

7. Jeżeli Użytkownik zamierza zamieszczać lub zamieszcza na stronach prowadzonego przez siebie bloga treści przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich, obowiązany jest uaktywnić komunikat ostrzegający o takiej zawartości bloga. Uaktywnienie komunikatu następuje poprzez wybranie odpowiedniej opcji we właściwościach bloga. Niedopuszczalne jest zamieszczanie jakichkolwiek treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich w ramach usługi Blox Lite.

8. Postanowienia ust. 7 niniejszego paragrafu mają zastosowanie również w przypadku, gdy treści przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich zamieszczane są przez Użytkowników komentujących bloga, a autor bloga nie usunie takich treści niezwłocznie po powzięciu wiedzy o ich zamieszczeniu.

9. W przypadku, gdy pomimo zaistnienia przesłanek wskazujących na konieczność uaktywnienia komunikatu, o którym mowa w ust. 7 lub 8 niniejszego paragrafu Użytkownik nie uaktywni wymaganego komunikatu, Agorze przysługuje prawo wykonania powyższych czynności zamiast Użytkownika.

10. Agora zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu do blogów oraz do ich usuwania w przypadku naruszania przez ich autorów postanowień ust. 4, 5 lub 7 zdanie ostatnie niniejszego paragrafu, a nadto w przypadku, gdy blog jest nieaktywny (tj. nie są na nim zamieszczane wpisy) przez okres co najmniej 2 lat. Agora umożliwi Użytkownikowi zajęcie stanowiska wobec realizacji uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie.

11. Usługa obejmuje promowanie wybranych przez Agorę wypowiedzi lub ich fragmentów w ramach prowadzonej promocji Serwisu Blox.pl poprzez działania podejmowane na stronach Serwisów Internetowych. W przypadku wykorzystania poszczególnych wypowiedzi lub ich fragmentów w sposób opisany powyżej, Agora umieści informację wskazującą na Użytkownika, który zamieścił w Serwisie Blox.pl daną wypowiedź lub jej fragment. Użytkownik może poinformować Agorę o rezygnacji z części usługi Serwisu Blox.pl, o której mowa w niniejszym ustępie.

12. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie do zamieszczania przez Użytkowników Portalu komentarzy odnoszących się do blogów.

13. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się także w odniesieniu do usługi Blox Lite, polegającej na umożliwianiu Użytkownikom zakładania blogów w obrębie wskazanych przez Agorę Serwisów Internetowych (w tym serwisów Kotek.pl, Poligamia.pl, Lula.pl, Groszki.pl, Ciacha.net, , Bryla.pl,).

§ 3. Serwis Cafe.pl

1. Postanowienia niniejszego paragrafu określają zasady udostępniania, zakładania i wykorzystywania bezpłatnego indywidualnego anonsu towarzyskiego Użytkownika, zasady umieszczania i publicznego udostępniania anonsu, innych treści, zdjęć, oraz zasady wzajemnego kontaktowania się Użytkowników w Serwisie Cafe.pl, umożliwiającym Użytkownikom nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów towarzyskich.

2. Usługi w Serwisie Cafe.pl udostępniane są nieodpłatnie.

3. Użytkownikiem Serwisu Cafe.pl może zostać osoba pełnoletnia, która zarejestruje się w Portalu Gazeta.pl. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z nieodpłatnych usług w Serwisie Cafe.pl niezwłocznie po zaakceptowaniu treści Regulaminu oraz wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego.

4. Użytkownik uzyskuje dostęp do założonego przez siebie anonsu towarzyskiego oraz do pozostałych usług udostępnianych w ramach Serwisu Cafe.pl po zalogowaniu się na stronie Serwisu Cafe.pl przez podanie loginu i hasła dostępu przyporządkowanych mu w Portalu Gazeta.pl.

5. Powiadomienia dotyczące korzystania z anonsu będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik zobowiązany jest do podania aktualnego i poprawnego adresu e-mail.

6. Agora nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym.

7. Poprzez założenie anonsu Użytkownik otrzymuje pełny dostęp do interaktywnych narzędzi udostępnianych w Serwisie Cafe.pl, obejmujących:

a) umieszczenie nie więcej niż jednego anonsu towarzyskiego w Serwisie Cafe.pl;

b) umieszczanie zdjęć w Serwisie Cafe.pl;

c) wzajemne kontakty Użytkowników;

d) usługę "espresso";

e) usługę "skomponuj kawę".

8. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z anonsu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz charakterem Serwisu Cafe.pl.

9. Agora zastrzega sobie prawo do usunięcia anonsu Użytkownika:

a) gdy Użytkownik wykorzystuje anons niezgodnie z charakterem Serwisu Cafe.pl,

b) gdy Użytkownik wykorzystuje anons z naruszeniem obowiązującego prawa lub Regulaminu.

Agora umożliwi Użytkownikowi zajęcie stanowiska wobec realizacji uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie.

10. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia założonego w Serwisie Cafe.pl anonsu w każdym czasie.

11. Agora ma prawo do prowadzenia działalności reklamowej w Serwisie Cafe.pl, w tym do emisji reklam wszelkiego rodzaju produktów i usług w trakcie prezentacji treści, zdjęć i komentarzy zamieszczonych w Serwisie Cafe.pl przez Użytkowników. Użytkownikom nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu zamieszczania reklam na stronach Serwisu Cafe.pl.

12. W ramach świadczenia usługi Agora nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom miejsce na serwerze Serwisu Cafe.pl w celu zamieszczania i publicznego udostępniania treści i zdjęć.

13. Pliki graficzne zamieszczane w Serwisie Cafe.pl w formacie .jpg nie mogą przekraczać 5MB.

14. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu Cafe.pl treści i zdjęć:

a) sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, pornograficznych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe,

b) przedstawiających osoby inne niż Użytkownik [zdjęcie powinno przedstawiać aktualny wizerunek Użytkownika, w szczególności główne zdjęcie, widoczne w ramach anonsu Użytkownika (tzw. awatar), powinno w sposób rzeczywisty i niezakłócony przedstawiać wizerunek Użytkownika, tak by umożliwiało identyfikację Użytkownika w kontakcie bezpośrednim]; zaleca się, aby jako pierwsze zdjęcie zostało dodane do profilu zdjęcie portretowe. Zdjęcia, które nie będą akceptowane jako awatar, to wszystkie, które uniemożliwiają identyfikację Użytkownika w kontakcie bezpośrednim, a w szczególności takie, gdzie:

(i) nie widać całej twarzy Użytkownika,

(ii) zdjęcia z oddali, gdzie lekko tylko widać zarys sylwetki,

(iii) zdjęcia w okularach przeciwsłonecznych,

(iv) zdjęcia typu kreskówki, sławne postaci, dzieci, zwierzęta, osoby trzecie, zdjęcia grupowe, zdjęcia niewyraźne, zaciemnione, z nałożonymi filtrami, które utrudnią rozpoznanie osoby fotografowanej, źle oświetlone, poruszone,

c) zawierających informacje umożliwiające kontakt z Użytkownikiem z pominięciem funkcjonalności Serwisu Cafe.pl (m.in. adres, numer telefonu, adres e-mail, adres strony internetowej, numer konta w komunikatorze internetowym),

d) sugerujących chęć wzbogacenia się w zamian za kontakt,

e) sprzecznych z charakterem Serwisu Cafe.pl.

15. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu Cafe.pl przekazów o charakterze reklamowym.

16. Agora zastrzega sobie prawo do: odmowy publicznego udostępniania, wstrzymania publicznego udostępniania, żądania wprowadzenia zmian, usuwania treści i zdjęć, niezgodnych z postanowieniami ustępów 14 lub 15, jak również prawo do usunięcia anonsu Użytkownika oraz zablokowania na serwerach Serwisu Cafe.pl wiadomości, anonsów oraz adresów IP Użytkownika, który wielokrotnie naruszył postanowienia ustępu 14 lub 15 niniejszego paragrafu. Agora umożliwi Użytkownikowi zajęcie stanowiska wobec realizacji uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie.

17. Agora zapewnia każdemu Użytkownikowi możliwość kontaktowana się z innymi Użytkownikami za pomocą wewnętrznego systemu wiadomości Serwisu Cafe.pl poprzez wysłanie wiadomości skierowanej bezpośrednio do wybranego Użytkownika.

18. Agora zapewnia każdemu Użytkownikowi możliwość zamieszczania treści za pomocą usługi "espresso". Treści zamieszczane w Serwisie Cafe.pl w ramach usługi "espresso" zamieszczane są na stronie głównej Serwisu Cafe.pl w zakładce "espresso" oraz na podstronie Serwisu Cafe.pl "Strefa espresso", przy czym w tym samym czasie na stronie Serwisu Cafe.pl będzie prezentowany nie więcej niż jeden wpis pochodzący od tego samego Użytkownika.

19. Agora zapewnia każdemu Użytkownikowi możliwość kontaktowana się z innymi Użytkownikami za pomocą usługi "skomponuj kawę" poprzez wysłanie wiadomości wzbogaconej jedną z ilustracji spośród zaproponowanych przez Agorę bezpośrednio do wybranego Użytkownika. Nadto, Agora zapewnia możliwość wysłania wiadomości na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie także do osób nie będących Użytkownikami Serwisu Cafe.pl bezpośrednio na podany przez Użytkownika adres e-mail.

§ 4. Serwis Forum.gazeta.pl

1. Dostęp do Serwisu Forum.gazeta.pl oraz do komentarzy pod artykułami posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet. Ci z Użytkowników, którzy założyli uprzednio Konto w Portalu Gazeta.pl mogą używać na stronach Forum.gazeta.pl oraz w komentarzach pod artykułami zarezerwowanych dla nich loginów, z zastrzeżeniem, iż żaden Użytkownik nie może identyfikować się wyrażeniem powszechnie uznawanym za wulgarne lub oznaczeniem komercyjnym (określającym podmiot prowadzący działalność gospodarczą, produkt lub usługę). Agora może uwarunkować umożliwienie zamieszczania wpisów na wybranych lub wszystkich kategoriach Forum.gazeta.pl lub na wybranych Serwisach Internetowych od dokonania przez Użytkowników uprzedniej rejestracji w Portalu Gazeta.pl.

2. Zamieszczanie przez Użytkowników wpisów z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach Forum.gazeta.pl oraz w komentarzach pod artykułami treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie na łamach Forum.gazeta.pl oraz w komentarzach pod artykułami treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady Netykiety.

4. Niedopuszczalne jest także umieszczanie przez uczestników na stronach Forum.gazeta.pl oraz w komentarzach pod artykułami:

a) przekazów reklamowych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 niniejszego paragrafu,

b) wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony.

5. Niedopuszczalne jest podbijanie wątków poprzez zamieszczanie wpisów nie posiadających treści. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez danego Użytkownika wpisów pod różnymi nickami w ramach jednego wątku.

6. Agora zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w ust. 3, 4 lub 5 niniejszego Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum.gazeta.pl oraz blokowania możliwości zamieszczania komentarzy pod artykułami w stosunku do osób, które wielokrotnie naruszyły postanowienia ust. 1, 3, 4 lub 5 niniejszego paragrafu. Agora umożliwi Użytkownikowi zajęcie stanowiska wobec realizacji uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie.

7. Agora zastrzega, iż w przypadku, gdy wpis kwalifikujący się do usunięcia i usunięty na podstawie ust. 6 powyżej, jest wpisem inicjującym dyskusję, po jego usunięciu wątek zainicjowany tym wpisem może być niedostępny, bez względu na treść pozostałych wpisów.

8. Użytkownikom, którzy wielokrotnie naruszyli postanowienia niniejszego Regulamin administracja Forum.gazeta.pl ma prawo:

a) blokować dostęp do Forum.gazeta.pl oraz możliwość zamieszczania komentarzy pod artykułami m.in. poprzez zablokowanie adresu IP,

b) blokować wszystkie loginy na czas określony lub bezterminowo,

c) blokować możliwość zakładania nowych wątków lub uczestniczenia w wątkach istniejących na czas określony lub bezterminowo.

Agora umożliwi Użytkownikowi zajęcie stanowiska wobec realizacji uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie.

9. Przy zamieszczonym przez Użytkownika wpisie, Agora może publicznie prezentować część adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Portalu Gazeta.pl przy zamieszczaniu wpisu.

10. Umieszczanie przez Użytkowników na stronach Forum.gazeta.pl przekazów reklamowych dopuszczalne jest wyłącznie:

a) przez uczestników na forach oznaczonych przez Agorę jako ogłoszeniowe,

b) przez uprawnionych przez Agorę uczestników na forach oznaczonych przez Agorę jako sponsorowane,

c) przez uprawnionych przez Agorę uczestników na forach oznaczonych przez Agorę jako fora z udziałem przedstawiciela określonego produktu, reprezentującego konkretną markę, towar lub usługę; wypowiedzi uczestników mających status przedstawiciela określonego produktu oznaczone są wyróżnionym kolorem,

d) przez uprawnionych przez Agorę uczestników w ramach wątków oznaczonych jako wątki reklamowe.

11. Zarówno Serwis Forum.gazeta.pl, jak przestrzeń pod artykułami w Serwisach Internetowych Agory są miejscami, które umożliwiają prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemikę w każdym temacie. Agora nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności.

12. Usługa Serwisu Forum.gazeta.pl obejmuje promowanie wybranych przez Agorę wypowiedzi w ramach prowadzonej promocji Serwisów Internetowych poprzez działania podejmowane na stronach Serwisów Internetowych. W przypadku wykorzystania poszczególnych wypowiedzi w sposób opisany powyżej, Agora umieści informację wskazującą na Użytkownika, który zamieścił w Serwisie Forum.gazeta.pl daną wypowiedź. Użytkownik może poinformować Agorę o rezygnacji z części usługi Serwisu Forum.gazeta.pl, o której mowa w niniejszym ustępie.

13. Postanowienia niniejszego § 4 mają zastosowanie do Serwisu Fotoforum.gazeta.pl, przy czym:

a) w ramach Serwisu Fotoforum.gazeta.pl Agora umożliwia Użytkownikom zamieszczanie zdjęć,

b) zamieszczanie zdjęć i komentarzy w Serwisie Fotoforum.gazeta.pl wymaga uprzedniej rejestracji w Portalu (założenia Konta).

§ 5. Forum Prywatne

1. W zakresie nieuregulowanym odmiennie postanowieniami niniejszego paragrafu do świadczenia przez Agorę usług w ramach Forum Prywatnego zastosowanie mają postanowienia § 4 niniejszego Regulaminu oraz Części A Regulaminu.

2. Do zakładania Forum Prywatnego w ramach portalu Gazeta.pl oraz zamieszczania wpisów na jego stronach uprawnieni są wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy Portalu Gazeta.pl.

3. Zarejestrowany Użytkownik Portalu Gazeta.pl może przy pomocy swojego Konta w Portalu Gazeta.pl założyć do 10 Forów Prywatnych.

4. Założenie Forum Prywatnego następuje przez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego w sekcji Portalu Gazeta.pl pod nazwą "Forum prywatne", w szczególności poprzez określenie nazwy Forum Prywatnego, wybranie kategorii katalogu Forów Prywatnych oraz określenie rodzaju założonego Forum Prywatnego.

5. Administratorzy Forum.gazeta.pl mogą zmienić wybraną przez założyciela Forum Prywatnego kategorię, poprzez przypisanie Forum Prywatnego do właściwej kategorii.

6. Założyciel Forum Prywatnego może określić rodzaj założonego przez niego forum jako:

a) otwarty - gdzie każdy zarejestrowany Użytkownik Portalu Gazeta.pl może umieszczać wpisy, a zamieszczone wpisy są dostępne dla wszystkich Użytkowników Portalu Gazeta.pl; lub

b) zamknięty - gdzie umieszczać wpisy mogą wyłącznie zaakceptowani przez założyciela zarejestrowani Użytkownicy Portalu Gazeta.pl, a zamieszczone wpisy są dostępne dla wszystkich Użytkowników Portalu Gazeta.pl; lub

c) ukryty - gdzie umieszczać wpisy i czytać zamieszczone na forum wpisy mogą wyłącznie zaakceptowani przez założyciela zarejestrowani Użytkownicy Portalu Gazeta.pl.

7. Korzystanie z Serwisu Forum Prywatne Gazeta.pl jest nieodpłatne. Założyciel Forum Prywatnego nie może uzależniać uczestnictwa w dyskusji w ramach założonego przez niego forum od jakichkolwiek korzyści materialnych.

8. Jeśli temat zakładanego Forum Prywatnego ma dotyczyć treści nieodpowiednich dla osób niepełnoletnich, w tym zawierać wulgaryzmy, założyciel ma obowiązek określić jego rodzaj jako ukryty i uprzedzić potencjalnych uczestników Forum Prywatnego, że Forum Prywatne przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

9. Założyciel Forum Prywatnego otwartego może zmienić jego rodzaj na zamknięty lub ukryty, założyciel Forum Prywatnego zamkniętego może zmienić jego rodzaj na otwarty lub ukryty. Założyciel Forum Prywatnego ukrytego nie może zmienić rodzaju forum.

10. Założyciel Forum Prywatnego zamkniętego i ukrytego może nadawać prawa dostępu do założonego przez niego forum Użytkownikom portalu Gazeta.pl. W przypadku forum zamkniętego założyciel nadaje Użytkownikom prawo do zamieszczania wiadomości na założonym przez siebie forum, zaś w przypadku forum ukrytego założyciel nadaje prawa do zamieszczania i czytania wiadomości na tym forum.

11. Założyciel może w każdym czasie odebrać przyznane wcześniej uczestnikom uprawnienia, o których mowa w ust. 10, jak również usuwać z założonego przez siebie Forum Prywatnego umieszczone tam wątki i posty.

12. Założyciel Forum Prywatnego jest zobowiązany do usuwania umieszczonych na stronach założonego przez niego Forum Prywatnego treści naruszających obowiązujące prawo oraz treści naruszających Regulamin Forum.gazeta.pl.

13. Założyciel Forum Prywatnego jest zobowiązany do zapoznawania się z treścią poczty elektronicznej przesyłanej na jego konto pocztowe w portalu Gazeta.pl przez administratorów Serwisu Forum.gazeta.pl oraz do stosowania się do zaleceń w niej zawartych, mających na celu dostosowanie zawartości Forum Prywatnego lub jego funkcjonowania do postanowień Regulaminu.

14. W przypadku naruszania w ramach Forum Prywatnego obowiązującego prawa lub postanowień Regulaminu Agora jest uprawniona do zamknięcia takiego forum, to jest do usunięcia zawartych na jego stronach treści z serwera Portalu Gazeta.pl. Agora umożliwi Użytkownikowi zajęcie stanowiska wobec realizacji uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie.

15. Założyciel Forum Prywatnego, które zostało zamknięte z powodów wskazanych w ust. 14 traci prawo do ponownego założenia Forum Prywatnego w obrębie Portalu Gazeta.pl.

16. Założyciel Forum Prywatnego może zamknąć założone przez siebie Forum Prywatne ze skutkiem usunięcia zawartych na jego stronach treści z serwera Portalu Gazeta.pl. Może on również przekazać prawa i obowiązki wynikające z założenia Forum Prywatnego na rzecz innego zarejestrowanego Użytkownika Portalu Gazeta.pl.

17. W przypadku, gdy założyciel Forum Prywatnego w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy nie zaloguje się na Konto w Portalu Gazeta.pl, przy pomocy którego założył Forum Prywatne, Agora po uprzednim wysłaniu odpowiedniego zawiadomienia na Konto założyciela Forum Prywatnego, ma prawo:

a) zamknąć Forum Prywatne, lub

b) przekazać prawa i obowiązki założyciela Forum Prywatnego innemu zarejestrowanemu Użytkownikowi Portalu Gazeta.pl, lub

c) przekształcić Forum Prywatne w forum prowadzone na zasadach ogólnych i przejąć prowadzenie Forum Prywatnego.

Założyciel Forum Prywatnego może w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Agora SA zawiadomienia, zgłosić wolę dalszego wykonywania praw i obowiązków założyciela Forum Prywatnego. W takim wypadku Agora odstąpi od realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym ustępie.

18. Do Forum Prywatnego o charakterze ukrytym nie stosuje się § 4 ustępu 10 Regulaminu oraz ustępu 17 b) i c) niniejszego paragrafu.

19. Do Forum Prywatnego o charakterze zamkniętym nie stosuje się ustępu 17 c) niniejszego paragrafu, a w przypadku określonym w ustępie 17 b) Użytkownik, któremu przekazano prawa i obowiązki założyciela Forum Prywatnego zobowiązany jest nie zmieniać charakteru Forum na ukryty.

§ 6. Serwis Ugotuj.to

1. Postanowienia niniejszego paragrafu określają zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Agorę na rzecz Użytkowników prowadzonego przez nią Serwisu Ugotuj.to, obejmujących utrzymywanie i publiczne udostępnianie w Serwisie Ugotuj.to: przepisów kulinarnych, zdjęć oraz komentarzy autorstwa Użytkowników, a także zasady przeprowadzania promocji przepisów kulinarnych w ramach promocji Serwisu Ugotuj.to.

2. Usługa obejmuje promowanie wybranych przez Agorę przepisów kulinarnych Użytkowników w ramach prowadzonej promocji Serwisu Ugotuj.to poprzez działania podejmowane na stronach Serwisu Ugotuj.to oraz innych Serwisów Internetowych wydawanych przez Agorę. W przypadku wykorzystania poszczególnych przepisów kulinarnych w sposób opisany powyżej, Agora umieści informację wskazującą na Użytkownika, który zamieścił w Serwisie Ugotuj.to dany przepis kulinarny, jako źródło pochodzenia przepisu. Użytkownik może poinformować Agorę o rezygnacji z części usługi Serwisu Ugotuj.to, o której mowa w niniejszym ustępie.

3. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez przepis kulinarny rozumie się spis ogółu czynności prowadzących do przygotowania potrawy, przy czym przepis kulinarny zamieszczony na stronach Serwisu Ugotuj.to przez Użytkownika powinien zawierać:

a) nazwę potrawy,

b) listę składników niezbędnych do przygotowania potrawy wraz z podaniem ich ilości,

c) opis wykonywanych czynności prowadzących do przygotowania potrawy,

d) czas obróbki termicznej.

4. Usługa świadczona w obrębie Serwisu Ugotuj.to dostępna jest dla wszystkich Użytkowników Serwisów Internetowych.

5. Wszelkie informacje i powiadomienia dotyczące korzystania z Konta przesyłane będą na adres poczty elektronicznej Użytkownika zarejestrowanego, przyporządkowany mu w Portalu Gazeta.pl lub na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, jak również zamieszczone zostaną na stronie głównej Serwisu Ugotuj.to (z zastrzeżeniem, że zamieszczenie na stronie głównej Serwisu Ugotuj.to nie dotyczy informacji przeznaczonej indywidualnie dla Użytkownika). Użytkownik jest zobowiązany do podania aktualnego i poprawnego adresu e-mail.

6. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić, że zamieszczone przepisy kulinarne, zdjęcia i treści nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa do wizerunku, a nadto, że Użytkownik jest w pełni uprawniony do zamieszczenia tych przepisów kulinarnych, zdjęć i treści w Serwisie Ugotuj.to.

7. Niedopuszczalne jest zamieszczanie na stronach Serwisu Ugotuj.to materiałów sprzecznych z charakterem Serwisu Ugotuj.to, jak również podejmowanie działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady Netykiety, w tym w szczególności niedopuszczalne jest: umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu Ugotuj.to przepisów kulinarnych, zdjęć i treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również zdjęć i treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety, umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu Ugotuj.to materiałów tekstowych, graficznych naruszających prawem chronione dobra osób trzecich, w tym prawa autorskie i prawa do wizerunków osób trzecich.

8. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu Ugotuj.to przekazów reklamowych.

9. Agora zastrzega sobie prawo do:

a) czasowego zablokowania dostępu do przepisu kulinarnego, zdjęcia lub komentarza w sytuacji powzięcia wiadomości, że treść przepisu kulinarnego, zdjęcie lub komentarz może naruszać prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich,

b) usuwania przepisów kulinarnych, zdjęć lub treści naruszających postanowienia ust. 6, 7 lub 8 niniejszego paragrafu,

c) blokowania uczestnictwa w Serwisie Ugotuj.to w stosunku do osób naruszających wielokrotnie postanowienia ust. 6, 7 lub 8 niniejszego paragrafu.

Agora umożliwi Użytkownikowi zajęcie stanowiska wobec realizacji uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie.

§ 7. Usługa Dodaj Obiekt

1. W ramach usługi Dodaj Obiekt Agora umożliwia Użytkownikom umieszczanie i publiczne udostępniania komentarzy, zdjęć i innych materiałów w ramach wyodrębnionych w Serwisach Internetowych Agory sekcji poświęconych wymianie informacji i opinii na różnorodne tematy (w szczególności dotyczących produktów, usług lub obiektów). Usługa obejmuje nadto promowanie wybranych przez Agorę materiałów zamieszczanych przez Użytkowników, w ramach prowadzonej promocji usługi Dodaj Obiekt oraz promocji Serwisów Internetowych Agory poprzez działania podejmowane na stronach Serwisów Internetowych. Użytkownik może poinformować Agorę o rezygnacji z części usługi Dodaj Obiekt, polegającej na promowaniu materiałów zamieszczonych przez Użytkownika.

2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usługi zgodnie z jej specyfiką i charakterem, tj. w szczególności w ramach wyodrębnionych w Serwisach Internetowych Agory sekcji mogą być zamieszczane informacje i opinie dotyczące odpowiednich zagadnień (w szczególności produktów, usług, obiektów).

3. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z usługi Dodaj Obiekt po zaakceptowaniu treści Regulaminu.