Zasady korzystania z portalu Gazeta.pl

Portal Gazeta.pl, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie.
1. Wydawcą portalu internetowego Gazeta.pl ("Portal") jest AGORA SA z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa (00-732), ul. Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 59944.

2. Wszelkie prawa do Portalu zastrzeżone są na rzecz AGORY, a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz AGORY lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały - na podstawie współpracy z AGORĄ - są udostępniane na stronach Portalu. Zarówno Portal, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).

3. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w Portalu, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4 niniejszych "Zasad korzystania z portalu Gazeta.pl", zabronione jest w szczególności:

a) dokonywane, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach,

b) rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych na stronach Portalu, także aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy (w tym na tematy polityczne, gospodarcze i religijne),

c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

4. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy AGORY oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie współpracy z AGORĄ - są udostępniane na stronach Portalu.

5. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych na stronach Portalu materiałów tekstowych. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych na Portalu na stronach naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

6. Jakiekolwiek inne niż określone w pkt. 4 i 5 niniejszych "Zasad korzystania z portalu Gazeta.pl" korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych na stronach Portalu bez uprzedniej wyraźnej zgody AGORY udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw AGORY (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie współpracy z AGORĄ są udostępniane na stronach Portalu) do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne. W celu nabycia licencji na korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych w ramach Portalu, prosimy o kontakt na adres licencje@agora.pl , a w celu nabycia licencji na korzystanie ze zdjęć, prosimy o kontakt na adres agencja@agora.pl

7. Dane i informacje udostępniane na stronach Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które AGORA uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą AGORY, AGORA nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Portalu. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi użytkownik. AGORA nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Portalu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.

8. Niniejsze "Zasady korzystania z portalu Gazeta.pl" nie ograniczają praw użytkowników do treści zamieszczanych przez nich na stronach Portalu, w tym w szczególności, do treści zamieszczanych w serwisie Blox.pl oraz na stronach Forum.

9. AGORA ma prawo dokonywać zmian niniejszych "Zasad korzystania z portalu Gazeta.pl" w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Portalu.

10. Niniejsze "Zasady korzystania z portalu Gazeta.pl" wchodzą w życie z dniem 10 grudnia 2004 roku.