Polityka Prywatności w zakresie aplikacji mobilnych

Od dnia 25 maja 2018 poniższą politykę zastępuje ta pod adresem: https://pomoc.gazeta.pl/pomoc/1,154322,8856779,Ochrona_prywatnosci.html I. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników aplikacji mobilnych

1. Dane dotyczące użytkowników aplikacji mobilnych przetwarzane są przez Agorę Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, 00-732 Warszawa, ul. Czerska 8/10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 47.665.426,00 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, adres serwisu korporacyjnego www.agora.pl(dalej zwaną "Agorą"), będącą w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Zbierane przez Agorę dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Agory - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Agory w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników Agory zajmująca się administracją bazy. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania zapewnia stosowany przez nas 128-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL. Jako administrator danych osobowych użytkowników aplikacji mobilnych możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom, w tym zagranicznym, w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.

4. Agora nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności naszych serwisów i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.

II. Polityka w zakresie przechowywania informacji w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwania dostępu do informacji tam przechowywanych

1. W związku z udostępnianiem aplikacji mobilnych Agora przechowuje informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskuje dostęp do informacji tam przechowywanych.

2. Działania, o których mowa w punkcie 1 wykonywane są w celu:

a) optymalizacji korzystania z aplikacji mobilnych,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z aplikacji mobilnych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) tworzenia statystyk w celu ich prezentowania, w tym udostępniania partnerom handlowym Agory.

3. Ze względu na specyfikę stosowanych przez Agorę technologii aplikacji mobilnych, użytkownik nie ma możliwości wyłączenia opcji przyjmowania technologii pozwalających na przechowywanie informacji w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwania do nich dostępu. Użytkownicy, którzy nie chcą zezwalać na przechowywanie przez Agorę informacji w urządzeniu końcowym użytkownika lub uzyskiwanie przez Agorę dostępu do tych informacji, nie powinni instalować aplikacji mobilnych Agory. Jednocześnie informujemy, że treści udostępniane w aplikacjach mobilnych rozpowszechniamy również w naszych serwisach internetowych, w tym w szczególności w portalu internetowym Gazeta.pl, w serwisie Sport.pl, Wyborcza.pl, Wyborcza.biz, Plotek.pl i innych. Użytkownicy, którzy chcą zapoznawać się z naszymi treściami z zastrzeżeniem wyłączenia opcji przyjmowania technologii pozwalających na przechowywanie informacji w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwania do nich dostępu, mogą to uczynić wchodząc na strony wydawanych przez nas serwisów internetowych i wybierając w przeglądarce opcję zmiany ustawień w zakresie plików cookies.

III. Informacje zawarte w logach dostępowych

Podobnie jak większość wydawców aplikacji mobilnych, zbieramy informacje dotyczące korzystania z aplikacji mobilnych Agory przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów naszych aplikacji mobilnych, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, możemy zostać zobowiązani do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

IV. Nasze zaangażowanie w politykę ochrony prywatności

Ochrona prywatności stała się jednym z kluczowych zagadnień w rozwoju Internetu i związanego z nim handlu elektronicznego. Jako wydawca aplikacji mobilnych uczestniczymy aktywnie w inicjatywach i programach mających na celu stworzenie standardu ochrony prywatności w Internecie. Jeśli reguły takie zostaną wypracowane, poddamy weryfikacji naszą politykę ochrony prywatności oraz zabiegać będziemy o uzyskanie stosownego certyfikatu.

V. Kontakt

W przypadku pytań użytkowników dotyczących stosowanej przez Agorę Polityki Prywatności, jak również w celu realizacji uprawnień określonych w punkcie I.3. prosimy o kontakt na adres wskazany w punkcie I.1. lub pocztą elektroniczną na adres

mobile-support@agora.pl

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.