Zasady korzystania z aplikacji Gazeta Wyborcza na nośniki z systemem iOS i Android

1. Wydawcą aplikacji Gazeta Wyborcza na nośniki z systemem iOS i Android (dalej zwanej "Aplikacją") jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS59944, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50.937.386 złotych, wpłacony w całości, NIP: 526-030-56-44, adres internetowego serwisu korporacyjnego: www.agora.pl, adres poczty elektronicznej do kontaktu pomoc@agora.pl ("Wydawca"). Niniejsze "Zasady korzystania z aplikacji Gazeta Wyborcza na nośniki z systemem iOS i Android" zwane są dalej "Zasadami".

2. Prawa do Aplikacji lub jej poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych i baz danych są zastrzeżone na rzecz Wydawcy lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały - na podstawie współpracy z Wydawcą - są udostępniane w obrębie Aplikacji. Zarówno Aplikacja, jak i każdy z jej elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3. Korzystanie z Aplikacji lub materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w Aplikacji, nie oznacza nabycia przez użytkowników praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych zawartych w Aplikacji. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 4 niniejszych Zasad, zabronione jest w szczególności:

a) dokonywane w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym sposób Aplikacji lub jej części, a także poszczególnych utworów lub baz danych udostępnianych na jego stronach,

b) rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) zamieszczanych w obrębie Aplikacji, także aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy (w tym na tematy polityczne, gospodarcze i religijne),

c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

4. Mogą Państwo korzystać z Aplikacji oraz z utworów, przedmiotów praw własności intelektualnej oraz baz danych w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy o ochronie baz danych. Dopuszczalne jest doprowadzanie odnośników do treści zawartych w Aplikacji. Nie zezwalamy jednak na zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych w Aplikacji na stronach naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

5. Korzystanie z Aplikacji wymaga spełnienia następujących wymagań:

a) zainstalowania Aplikacji na urządzeniu z systemem iOS 6.1 lub wyższym lub odpowiednio z systemem Android 4.0.3. lub wyższym,

b) pobierania udostępnianej przez Wydawcę najnowszej dostępnej wersji Aplikacji.

6. W obrębie Aplikacji przed ekranami sekcji/działów, przed ekranami artykułów oraz w obrębie ekranów artykułów zamieszczane są materiały reklamowe.

7. W celu nabycia licencji na korzystanie poza Aplikacją z utworów i baz danych udostępnianych w ramach Aplikacji, prosimy o kontakt na adres licencje@agora.pl, przy czym w celu nabycia licencji na korzystanie ze zdjęć, prosimy o kontakt na adres agencja@agora.pl. Nabycie licencji na korzystanie z utworów lub baz danych odbywać się będzie na podstawie odrębnej umowy zawieranej z Wydawcą.

8. Polityka prywatności Wydawcy dostępna jest w tym miejscu: http://serwisy.gazeta.pl/O_nas/1,111259,13569772,Polityka_Prywatnosci_w_zakresie_aplikacji_mobilnych.html

9. Reklamacje dotyczące usług, o których mowa w niniejszych Zasadach prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: pomoc@agora.pl lub na piśmie na adres Wydawcy wskazany w punkcie 1 niniejszych Zasad. Wydawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji lub na inny adres podany przez składającego reklamację.

10. Ewentualna odpłatność za korzystanie z poszczególnych funkcjonalności Aplikacji lub dostęp do poszczególnych treści w obrębie Aplikacji dokonywana jest po zawarciu odrębnej umowy odpowiednio z: Apple Inc., Piano Media Poland Sp. z o.o., Google Inc., Samsung Electronics Co., Ltd, Amazon Digital Services, Inc., Amazon EU S.a.r.l., zgodnie z informacjami prezentowanymi w obrębie Aplikacji lub w miejscach udostępniania Aplikacji.

11. Niniejsze Zasady dostępne są na stronie internetowej dostępnej pod adresem http://serwisy.gazeta.pl/O_nas/1,111259,14449363,Zasady_korzystania_z_aplikacji_Gazeta_Wyborcza_na.html w formie umożliwiającej ich utrwalenie i wydrukowanie oraz pod adresem Wydawcy wskazanym w punkcie 1 niniejszych Zasad w formie drukowanej.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.