Zasady korzystania z aplikacji Czasopisma na nośniki z systemem iOS i Android

1. Wydawcą aplikacji Czasopisma na nośniki z systemem iOS i Android (dalej zwanej "Aplikacją") jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50.937.386 złotych, wpłacony w całości, NIP: 526-030-56-44, adres internetowego serwisu korporacyjnego: www.agora.pl, adres poczty elektronicznej do kontaktu pomoc@wyborcza.pl ("Wydawca").

2. Prawa do Aplikacji lub jej poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych i baz danych są zastrzeżone na rzecz Wydawcy lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały - na podstawie współpracy z Wydawcą - są udostępniane w obrębie Aplikacji. Zarówno Aplikacja, jak i każdy z jej elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3. Korzystanie z Aplikacji lub materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w Aplikacji, nie oznacza nabycia przez użytkowników praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych zawartych w Aplikacji. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 4 niniejszych Zasad, zabronione jest w szczególności: a) dokonywane w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym sposób Aplikacji lub jej części, a także poszczególnych utworów lub baz danych udostępnianych na jego stronach, b) rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) zamieszczanych w obrębie Aplikacji, także aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy (w tym na tematy polityczne, gospodarcze i religijne), c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

4. Mogą Państwo korzystać z Aplikacji oraz z utworów, przedmiotów praw własności intelektualnej oraz baz danych w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy o ochronie baz danych. Dopuszczalne jest doprowadzanie odnośników do treści zawartych w Aplikacji. Nie zezwalamy jednak na zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych w Aplikacji na stronach naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

5. Korzystanie z Aplikacji wymaga spełnienia następujących wymagań:

a) zainstalowania Aplikacji na urządzeniu z systemem iOS lub Android,

b) pobierania udostępnianej przez Wydawcę najnowszej dostępnej wersji Aplikacji.

6. W celu nabycia licencji na korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych w ramach Aplikacji, poza Aplikacją, prosimy o kontakt na adres licencje@agora.pl, przy czym w celu nabycia licencji na korzystanie ze zdjęć, prosimy o kontakt na adres agencja@agora.pl. Nabycie licencji na korzystanie z utworów lub baz danych odbywać się będzie na podstawie odrębnej umowy zawieranej z Wydawcą.

7. Mogą Państwo wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Wydawcę dotyczących Państwa danych osobowych w celach marketingowych oraz na wysyłanie przez Wydawcę na adres poczty elektronicznej informacji handlowych pochodzących od Wydawcy lub jego kontrahentów. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawcę w celu udostępniania Aplikacji, a także w prawnie usprawiedliwionym celu Wydawcy, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług Wydawcy, a pod warunkiem wyrażenia przez Państwa odrębnej zgody - w celach marketingowych innych niż marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Wydawcy, zgodnie z ustawami z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Wydawca. Przysługuje Państwu prawo wglądu do dotyczących Państwa danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi Zasadami zasady ochrony prywatności użytkowników określa dokument "Ochrona prywatności" - udostępniany pod adresem:

http://serwisy.gazeta.pl/O_nas/1,111259,13569772,Polityka_Prywatnosci_w_zakresie_aplikacji_mobilnych.html http://serwisy.gazeta.pl/O_nas/1,111259,13569772,Polityka_Prywatnosci_w_zakresie_aplikacji_mobilnych.html

8. Ewentualna odpłatność za korzystanie z poszczególnych funkcjonalności Aplikacji dokonywana jest po zawarciu odrębnej umowy z Apple Inc. oraz Google Inc.

9. Reklamacje dotyczące usług, o których mowa w niniejszych Zasadach prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: pomoc@agora.pl lub na piśmie na adres Wydawcy wskazany w punkcie 1 niniejszych Zasad. Wydawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji lub na inny wskazany przez Państwa adres.

10. Niniejsze Zasady dostępne są w obrębie Aplikacji w formie umożliwiającej ich utrwalenie i wydrukowanie oraz pod adresem Wydawcy wskazanym w punkcie 1 niniejszych Zasad w formie drukowanej.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.