Ogólne zasady udzielania licencji do Materiałów Redakcyjnych Agory S.A.

Informacja dla konsumentów

Ze względu na specyfikę usługi polegającej na udzieleniu licencji na korzystanie z Materiałów Redakcyjnych Agory, nie jest ona kierowana do konsumentów (konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową). Niniejszy Regulamin nie ma zatem zastosowania do zawierania umów z konsumentami. Jeżeli jednak osoby fizyczne zainteresowane są nabyciem licencji jako konsumenci, proszone są o kontakt z działem sprzedaży AGORY (pocztą elektroniczną na adres licencje@agora.pl) lub pisemnie na adres Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa) w celu zawarcia indywidualnej umowy licencyjnej.

I. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

1. Regulamin - niniejsze „Ogólne zasady udzielania licencji do Materiałów Redakcyjnych Agory S.A.

2. AGORA - AGORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, NIP 526-030-56-44, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 46 580 831 zł, wpłacony w całości, wydawca serwisów internetowych z grupy Gazeta.pl, w tym Portalu Gazeta.pl, serwisów internetowych z grupy Wyborcza.pl, w tym Serwisu Wyborcza.pl, Gazety Wyborczej, Czasopism i Publikacji, adres korporacyjnej strony internetowej www.agora.pl; e-mail: licencje@agora.pl.

3. Portal Gazeta.pl - portal internetowy prowadzony przez AGORĘ pod aktualnym adresem URL http://www.gazeta.pl oraz pod adresem będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tego URL oraz każdym, który go zastąpi;

4. Serwis Wyborcza.pl - serwis internetowy prowadzony przez AGORĘ pod aktualnym adresem URL http://www.wyborcza.pl oraz pod adresem będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tego URL oraz każdym, który go zastąpi;

5. Gazeta Wyborcza - wydawany przez Agorę dziennik o zasięgu ogólnopolskim pod nazwą Gazeta Wyborcza, w tym wszystkie jego stałe, okazjonalne i specjalne ogólnopolskie lub lokalne dodatki branżowe i tematyczne wraz ze wszystkimi wydaniami lokalnymi;

6. Czasopisma - wydawane przez Agorę kolorowe czasopisma, tytuły ogłoszeniowe i magazyny;

7. Publikacje - wydawane przez Agorę projekty książkowe i kolekcje;

8. Materiały Redakcyjne - artykuły, zdjęcia, grafiki, materiały video pochodzące z: serwisów grupy Gazeta.pl, w tym Portalu Gazeta.pl, serwisów grupy Wyborcza.pl, w tym Serwisu Wyborcza.pl, artykuły, zdjęcia, grafiki pochodzące z Gazety Wyborczej, Czasopism i Publikacji, w stosunku do których przysługują AGORZE wszelkie prawa w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji na warunkach określonych w Regulaminie;

9. Licencjobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, nabywająca licencję na korzystanie z Materiału Redakcyjnego na zasadach określonych w Regulaminie; Licencjobiorcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu nie jest konsument;

10. Zamówienie licencyjne - dokument stanowiący potwierdzenie nabycia licencji przez Licencjobiorcę. Zamówienie określa co najmniej: cel lub sposób wykorzystania, okres licencji, a nadto inne elementy wymagane przez przepisy prawa. Wzór zamówienia licencyjnego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;

11. Opłata licencyjna - przygotowana przez AGORĘ wycena kosztu licencji oparta w szczególności o długość tekstu, liczbę pól eksploatacji, nakład, średnią miesięczną liczbę wizyt (w przypadku zamieszczenia na stronach internetowych);

12. "Ustawa" - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zmianami).

13. „RODO" - Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE.

II. Postanowienia Ogólne

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest ustalenie zasad i warunków udzielania licencji na korzystanie z Materiałów Redakcyjnych.

2. Materiały Redakcyjne podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz.1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).

3. Korzystanie z Materiałów Redakcyjnych nie oznacza nabycia przez Licencjobiorcę jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do Materiałów Redakcyjnych. Licencjobiorca może korzystać z Materiałów Redakcyjnych wyłącznie w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie, odpowiednio do rodzaju nabytej licencji. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie uchybiają przepisom prawa dopuszczającym korzystanie z utworów w ramach dozwolonego użytku.

4. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania dalszej licencji na korzystanie z Materiałów Redakcyjnych jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu.

5. Licencjobiorca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w Materiale Redakcyjnym, w tym dokonywania skrótów, zmian tytułu lub śródtytułów.

6. Korzystając z Materiału Redakcyjnego Licencjobiorca jest zobowiązany do oznaczania źródła pochodzenia Materiału Redakcyjnego oraz jego autorstwa zgodnie z informacją przekazaną przez AGORĘ.

III. Postanowienia dotyczące poszczególnych rodzajów licencji

1. Licencjobiorca nabywający licencję na zamieszczenie Materiału Redakcyjnego na prowadzonych przez siebie stronach internetowych uprawniony jest do: a) wprowadzenia kopii Materiału Redakcyjnego do pamięci komputera, b) wytworzenia cyfrowych kopii Materiału Redakcyjnego, c) publicznego udostępniania Materiału Redakcyjnego, w okresie przewidzianym w licencji na swoich stronach internetowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie prze siebie wybranym

2. Licencjobiorca nabywający licencję na korzystanie z Materiału Redakcyjnego w obrębie wewnętrznej sieci Intranet, uprawniony jest do: a) wprowadzenia kopii Materiału Redakcyjnego do pamięci komputera, b) wytworzenia cyfrowych kopii Materiału Redakcyjnego, c) udostępniania Materiału Redakcyjnego, w okresie przewidzianym w licencji w zamkniętej wewnętrznej sieci Intranet, dostępnej dla ograniczonej liczby odbiorców, pozostających w stałej organizacyjnej relacji z Licencjobiorcą.

3. Licencjobiorca nabywający licencję na zamieszczenie Materiału Redakcyjnego w innej publikacji wydawanej w formie drukowanej, uprawniony jest do: a) wprowadzenia kopii Materiału Redakcyjnego do pamięci komputera, b) wytworzenia egzemplarzy Materiału Redakcyjnego techniką drukarską, c) jednorazowego (chyba że strony inaczej uzgodnią) wprowadzenia do obrotu wytworzonych egzemplarzy Materiału Redakcyjnego.

4. Licencjobiorca nabywający licencję na korzystanie z Materiału Redakcyjnego na potrzeby użytku wewnętrznego swojej jednostki organizacyjnej, uprawniony jest do: a) wprowadzenia kopii Materiału Redakcyjnego do pamięci komputera, b) udostępniania Materiału Redakcyjnego, w okresie przewidzianym w licencji osobom zatrudnionym u Licencjobiorcy, wyłącznie w celu określonym w zamówieniu, o którym mowa w pkt. 4 ust. 5.

5. Uprawnienia Licencjobiorcy nabywającego licencję na wykorzystanie Materiału Redakcyjnego w formie video ustalane będą każdorazowo odrębnie.

IV. Procedura udzielania licencji na korzystanie z Materiałów Redakcyjnych

1. Korzystanie z Materiałów Redakcyjnych na warunkach określonych niniejszym Regulaminem wymaga nabycia licencji oraz wniesienia opłaty licencyjnej.

2. W celu nabycia licencji na korzystanie z Materiału Redakcyjnego podmiot zainteresowany nabyciem licencji wysyła AGORZE zapytanie, w którym określa co najmniej cel lub sposób wykorzystania, przewidywaną liczbę odbiorców, okres lub datę publikacji lub innego wykorzystania.

3. AGORA udzieli odpowiedzi na zapytanie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, na wskazany adres e-mail w ciągu 48 godzin, chyba, że AGORA otrzyma zapytanie w dniu wolnym od pracy, wówczas odpowiedź zostanie udzielona najpóźniej w pierwszym dniu roboczym.

4. AGORA zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia licencji na korzystanie z Materiału Redakcyjnego w przypadku, kiedy autor Materiału Redakcyjnego lub z jego upoważnienia AGORA, wykonując autorskie prawo osobiste w postaci nadzoru nad sposobem korzystania z Materiału Redakcyjnego podejmie w danym przypadku decyzję o nieudzielaniu licencji na korzystanie z Materiału Redakcyjnego.

5. Po ustaleniu wysokości Opłaty licencyjnej i zaakceptowaniu jej przez Licencjobiorcę, AGORA prześle do Licencjobiorcy Zamówienie licencyjne, które zostanie przygotowane w oparciu o przesłane przez Licencjobiorcę dane.

6. Udzielenie licencji na korzystanie z Materiału Redakcyjnego następuje na podstawie Zamówienia licencyjnego, podpisanego przez Licencjobiorcę i AGORĘ.

V. Przetwarzanie danych osobowych

1. Poniższa informacja dotyczy danych osobowych podanych przez Licencjobiorcę w związku z zawieraniem umowy licencyjnej, w tym na podstawie Zamówienia licencyjnego.

2. Administratorem danych osobowych jest AGORA S.A. z siedzibą w Warszawie ul.Czerska 8/10 (00-732) (zwana dalej w niniejszym punkcie V. także „Administratorem"), e-mail: licencje@agora.pl.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych, na adres e-mail: iod@agora.pl lub na adres siedziby Administratora.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) realizacji i rozliczenia umowy licencyjnej (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – w tym celu dane będą przetwarzane do czasu realizacji i rozliczenia umowy;

b) realizacji związanych z zawarciem umowy obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. wynikających przede wszystkim z przepisów prawa, w tym rachunkowych oraz podatkowych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – w tym celu dane będą przetwarzanie przez okres do czasu wygaśnięcia tych obowiązków;

c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na przetwarzaniu danych osobowych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO):

- w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych – w tych celach dane będą przetwarzane przez okres do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych,
- w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – w tym celu dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych,

d) kontaktu w sprawie naszych ofert – tylko wtedy, gdy udzielona została zgoda na taki kontakt na podany adres e-mail lub na telefon (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Taka zgoda może być w każdym czasie cofnięta (nie wpływa to jednak na zgodność przetwarzania danych przed jej cofnięciem). W celu, o którym mowa w niniejszym punkcie d) będziemy przetwarzać podane dane przez okres do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia uzasadnionego żądania usunięcia danych.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

5. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

- w razie przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania w celu takiego marketingu);
- z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, jeżeli dane są przetwarzane w celu wskazanym w ust. 4 c) powyżej (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

6. Usługobiorcy przysługuje także prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, uzyskania ich kopii od Administratora (zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w ust. 2 niniejszego paragrafu), prawo do przenoszenia danych osobowych. Usługobiorcy przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podane dane osobowe mogą być przekazywane spółkom z Grupy Kapitałowej Agora oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być także przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być niezbędne do realizacji umowy.

9. W związku z wykorzystywanymi przez nas rozwiązaniami informatycznymi dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania procesorowi z siedzibą w Indiach. Kraj ten nie został objęty decyzjami Komisji Europejskiej w zakresie uznania zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Dlatego zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 lit. f) w związku z art. 46 RODO oraz Decyzji Komisji Europejskiej Nr 2001/497/EC w zakresie wprowadzenia alternatywnego zestawu standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich, zawarliśmy z procesorem umowę o treści odpowiadającej Pakietowi I Standardowych klauzul umownych w sprawie przekazywania danych osobowych ze Wspólnoty do państw trzecich.

10. Więcej na temat zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Transparentności dostępnej na stronie www.agora.pl https://www.agora.pl/media/polityki-agora/Polityka-przetwarzania-danych-osobowych_Agora.pdf

11. AGORA i Licencjobiorca zobowiązani są do przekazania swoim reprezentantom oraz osobom przez siebie zatrudnionym (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia), których dane osobowe będą ujawniane drugiej Stronie umowy jako administratorowi danych w związku ze złożeniem oraz realizacją umowy, znanych Stronie przekazującej informacji wskazanych w art. 14 RODO.

V. Dostępność Regulaminu
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest:
a) na stronie internetowej w formie umożliwiającej pobranie go oraz wydrukowanie, oraz
b) pod adresem AGORY wskazanym w punkcie I. 2 w formie drukowanej.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.