Współadministrowanie przez Gazeta.pl sp. z o.o. i LiveRamp France SAS

W zakresie poniżej opisanym Gazeta.pl sp. z o.o. oraz LiveRamp France SAS z siedzibą w Levallois Perret, Francja, adres: 25 rue Anatole France, 92300 Levallois Perret, Francja, wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Danych osobowych, działając jako współadministratorzy. Zgodnie z art. 26 RODO zawarliśmy stosowne porozumienie, które tę współpracę reguluje, zasadnicza treść uzgodnień udostępniona jest poniżej.

Wyjaśniamy, że kiedy korzystasz z naszych Serwisów wprowadzając swój adres e-mail, na przykład w celu zalogowania się lub zapisania do newslettera, jeśli wyrazisz na to zgodę, użyty przez Ciebie adres e-mail w formie haszowanej możemy przekazać naszemu partnerowi tj. LiveRamp działającemu jako Współadministrator Danych osobowych. LiveRamp wykorzystuje te informacje do stworzenia kodu identyfikacyjnego w celu rozpoznania danego Użytkownika. Tak powstały kod umieszczany jest w pliku cookie w naszych Serwisach i wykorzystywany w celach marketingowych, w szczególności na potrzeby reklamy behawioralnej. Kod ten może być udostępniany partnerom reklamowym w celu umożliwienia korzystania z treści opartych na zainteresowaniach lub ukierunkowanych reklam w całym procesie korzystania z Internetu (np. za pośrednictwem stron internetowych, poczty e-mail, urządzeń połączonych, aplikacji itp.) Te strony trzecie mogą z kolei używać tego kodu do łączenia informacji demograficznych lub opartych na zainteresowaniach, które podałeś w swoich interakcjach z nimi). Szczegółowe informacje na temat działań LiveRamp w zakresie przetwarzania danych są dostępne w polityce prywatności LiveRamp pod adresem: https://your-rights.liveramp.uk/home. Wyrażoną zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W związku ze wspólnym administrowaniem Danymi osobowymi Użytkowników, Współadministratorzy tj. Gazeta.pl sp. z o.o. oraz LiveRamp informują o zasadniczej treści dokonanych przez nich uzgodnień:

1. Współadministratorzy zapewniają bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych oraz wdrażają odpowiednie środki organizacyjne i techniczne służące ochronie danych osobowych, oraz w razie potrzeby, aktualizują te środki. Środki te będą uwzględniać stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

2. Współadministratorzy dbając o odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych zapewniają: współpracę wyłącznie z podmiotami, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi wynikające z RODO, a w szczególności wymogi z art. 28 RODO.

3. Współadministratorzy zobowiązują się do administrowania danymi osobowymi w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z postanowieniami RODO.

4. Współadministratorzy zbierają Dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddają ich dalszemu przetwarzaniu w sposób niezgodny z tymi celami. W celu realizacji obowiązków Współadministratorzy wdrożyli dokumentację ochrony danych osobowych.

5. Współadministratorzy ustalili, co następuje:

– jako punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą wyznaczona została Gazeta.pl sp. z o.o.. Gazeta.pl sp. z o.o. wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym każdy Użytkownik może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@grupagazeta.pl lub pisemnie na adres siedziby (w przypadku korespondencji na adres siedziby, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD"). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;

– Gazeta.pl sp. z o.o. jest odpowiedzialna za zapewnienie osobom, których dane osobowe dotyczą informacji zgodnie z art. 13 RODO, zapewnienie osobom, których dane osobowe dotyczą realizacji ich praw, wynikających z RODO, w tym odpowiadanie na żądania osób, których dane dotyczą;

– Gazeta.pl i LiveRamp wspólnie są odpowiedzialni za stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia integralności, poufności i dostępności danych osobowych, zawiadamianie właściwego organu nadzorującego ochronę danych o naruszeniu ochrony danych, obsługę prób naruszeń oraz naruszeń ochrony danych;

6. Użytkownik, niezależnie od powyższych ustaleń może wykonywać swoje prawa wobec każdego z Współadministratorów z osobna:

a) Współadministrator – Gazeta.pl sp. z o.o. wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy Użytkownik może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@grupagazeta.pl lub pisemnie na adres siedziby (w przypadku korespondencji na adres siedziby, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD"). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

b) Współadministrator – LiveRamp wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy Użytkownik może skontaktować się poprzez adres e-mail privacy.pl@liveramp.com lub pisemnie na adres siedziby LiveRamp. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.