Regulamin Aplikacji mobilnych Grupy Gazeta.pl

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:

§ 1. Definicje

1.1. Regulamin - "Regulamin aplikacji mobilnych Grupy Gazeta.pl", stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.2. Aplikacje mobilne - wydawane przez Gazeta.pl aplikacje mobilne z Grupy Gazeta.pl przeznaczone na urządzenia z systemem iOS lub systemem Android, w ramach których Gazeta.pl publicznie udostępnia treści ogólnotematyczne lub o tematyce specjalnej; lista Aplikacji mobilnych z Grupy Gazeta.pl udostępniana jest na stronie https://pomoc.gazeta.pl/pomoc/7,154322,26795223,lista-domen-i-aplikacji-serwisow-z-grupy-gazeta-pl.html

1.3. Gazeta.pl - Gazeta.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001052932, NIP: 5214032201, kapitał zakładowy 2 000 000 zł, adres poczty elektronicznej do kontaktu pomoc@grupagazeta.pl, numer telefonu do kontaktu: tel. (42) 631 60 90 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych Użytkownika; informacja o godzinach działania infolinii dostępna jest na stronie O nas w sekcji Kontakt).

1.4. Użytkownik - osoba korzystająca z Aplikacji mobilnych.

1.5. RODO - Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE.

§ 2. Postanowienia ogólne

2.1. Aplikacje mobilne, jak i każdy z ich elementów, w tym rozpowszechniane w nich treści podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo.

2.2. Aplikacje mobilne udostępniane są przez Gazeta.pl nieodpłatnie. Użytkownik Aplikacji mobilnej może ponosić koszty połączenia internetowego zgodnie z taryfą swojego operatora telefonii komórkowej.

2.3. Użytkownikiem Aplikacji mobilnej może zostać osoba, która ukończyła 16 lat.

2.4. W celu korzystania z Aplikacji mobilnej Użytkownik pobiera i instaluje na swoim urządzeniu mobilnym Aplikację mobilną udostępnianą w internetowym sklepie z aplikacjami: Google Play (dla urządzeń z systemem Android) lub AppStore (dla urządzeń Apple z systemem iOS).

2.5. Gazeta.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzenia aktualizacji Aplikacji mobilnej. Najnowsza wersja Aplikacji mobilnej będzie umieszczona w internetowym sklepie z aplikacjami, właściwym dla danego systemu operacyjnego (Google Play lub AppStore).

§ 3. Przetwarzanie danych osobowych

Wypełniając obowiązek informacyjny z art. 13 RODO informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych Użytkownika przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy jest Gazeta.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa (w niniejszym paragrafie zwana także "Administratorem").

2) Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: pomoc@grupagazeta.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy Użytkownik może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@grupagazeta.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku "IOD"). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4) Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane:

a) w celu świadczenia usług polegających na udostępnianiu Aplikacji mobilnej, w szczególności w celu umożliwienia zapoznawania się z treściami prezentowanymi w Aplikacji mobilnej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),;

b) w celach marketingowych (polegających na wyświetlaniu reklam standardowych, niezależnych od preferencji Użytkownika) - podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego;

c) w celach statystycznych i analitycznych Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w Aplikacji mobinej i sposobu korzystania z niej, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw.

5) Dane będą przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Gazeta.pl usługi niezbędne do realizacji ww. celów, w tym w szczególności podmiotom z grupy kapitałowej Agora, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, dostawcom systemów informatycznych, świadczącym usługi IT oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6) Dane osobowe będą przetwarzane przez czas świadczenia usługi lub odpowiednio: do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego żądania usunięcia danych. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

7) Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Każdemu Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

a) z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes,

b) w razie przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego – w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest nasz uzasadniony interes.

Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „IOD" lub pocztą elektroniczną na adres iod@grupagazeta.pl.

9) Podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane jest niezbędne do świadczenia przez Gazeta.pl usługi udostępniania Aplikacji mobilnej - niepodanie danych osobowych uniemożliwi korzystania z Aplikacji mobilnej.

§ 4. Wymagania techniczne

Korzystanie z Aplikacji mobilnej jest możliwe przy spełnieniu następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) dostęp do internetu z parametrami pozwalającymi na swobodne i bezproblemowe korzystanie z internetu,

b) urządzenie końcowe mobilne z dostępem do internetu, które pozwala na swobodne i bezproblemowe korzystanie z internetu: z systemem iOS (system operacyjny nie niższy niż 11) lub odpowiednio z systemem Android (system operacyjny nie mniejszy niż 6.0).

§ 5. Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy, zakończenie korzystania z usług

5.1. Umowa na korzystanie z Aplikacji mobilnej zawarta jest na czas nieoznaczony.

5.2. Gazeta.pl może wypowiedzieć umowę na korzystanie z Aplikacji z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia z powodu zaplanowanego zakończenia działalności Gazeta.pl w zakresie udostępniania danej Aplikacji mobilnej.

5.3. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

1) wypowiedzenia umowy na korzystanie z Aplikacji mobilnej (z określonym przez siebie okresem wypowiedzenia lub bez takiego okresu, tj. w trybie natychmiastowym),

2) zaprzestnia korzystania z Aplikacji mobilnej,

3) odinstalowania Aplikacji mobilnej,

4) odstąpienia od umowy w zakresie korzystania z usług polegających na udostępnianiu Aplikacji mobilnej.

Korespondencję dotyczącą wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy w zakresie korzystania z Aplikacji mobilnej prosimy nadesłać do Gazeta.pl, np. na adres e-mail: pomoc@grupagazeta.pl lub pisemnie na adres Gazeta.pl (Gazeta.pl sp. z o.o., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa). Zaprzestanie korzystania z Aplikacji mobilnej i odinstalowanie Aplikacji mobilnej nie wymaga przesyłania przez Użytkownika jakichkolwiek oświadczeń.

5.4. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Gazeta.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismem wysłanym pocztą na adres Gazeta.pl sp. z o.o., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres pomoc@grupagazeta.pl). Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, wskazanego w punkcie 5.5. Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.5. Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.)

Adresat: Gazeta.pl sp. z o.o., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, adres poczty elektronicznej pomoc@grupagazeta.pl.

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: ............................................................

Data zawarcia umowy: ...................

Imię i nazwisko konsumenta ..................

Adres poczty elektronicznej konsumenta .................

Podpis konsumenta (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) .............................

Data ..........................

§ 6. Odpowiedzialność Gazeta.pl i reklamacje

6.1. Gazeta.pl zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania usług. Gazeta.pl ponosi odpowiedzialność za zgodność oferowanych w ramach usług świadczeń z umową (tj. treścią Regulaminu i ewentualnych wszelkich innych uzgodnień z Użytkownikiem) na ogólnych zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem przepisów dotyczących umów z konsumentami, w tym zapewniających ochronę konsumentów.

6.2. Reklamacje dotyczące usług, o których mowa w Regulaminie prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: pomoc@grupagazeta.pl lub na piśmie na adres Gazeta.pl (Gazeta.pl sp. z o.o., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa). Gazeta.pl rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji, przy czym Użytkownik może podać Gazeta.pl także inny adres, na który zostanie wysłana odpowiedź na reklamację.

§ 7. Postanowienia dodatkowe i końcowe

7.1. Regulamin udostępniany jest w zakładce „Regulamin" w Aplikacji mobilnej w formie, która umożliwia pobranie go, utrwalenie i wydrukowanie. Ponadto Regulamin dostępny jest w formie wydrukowanej pod adresem Gazeta.pl: Gazeta.pl sp. z o.o., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, a na dodatkowe żądanie Użytkownika jest mu także wysyłany pocztą elektroniczną.

7.2. Umowa z Użytkownikiem zawierana jest w języku polskim. W celu zawarcia umowy Użytkownik nie ponosi kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość, wyższych niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.

7.3. Informacje dotyczące sposobu porozumiewania się z Użytkownikiem: prosimy o kontakt na adres: Gazeta.pl sp. z o.o., ul. Czerska 8/19, 00-732 Warszawa lub adres poczty elektronicznej do kontaktu: pomoc@grupagazeta.pl lub numer telefonu do kontaktu: (42) 631 60 90 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych Użytkownika, informacja o godzinach działania infolinii dostępna jest na stronie w sekcji Kontakt.

7.5. Gazeta.pl nie wymaga od Użytkownika złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

7.6. Nie występuje minimalny czas trwania zobowiązań Użytkownika wynikających z umowy.

7.7. Z zastrzeżeniem trybu składania i rozpatrywania reklamacji, o którym mowa w § 6 Regulaminu, Gazeta.pl nie przewiduje korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

7.8. Łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), czyli do interaktywnej strony umożliwiającej elektroniczne rozstrzygnięcie przed podmiotem ADR (Alternative Dispute Resolution; nie-sądowym rozjemcą) sporu z internetowej umowy sprzedaży lub o świadczenie usług między konsumentem mieszkającym w Unii Europejskiej a przedsiębiorcą mającym siedzibę w UE, znajduje się tu: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

7.9. Regulamin został przyjęty i obowiązuje od dnia 4 kwietnia 2024 r.

Polityka Prywatności

Z Polityką Prywatności Gazeta.pl można zapoznać się na stronie Ochrona prywatności (gazeta.pl).

Ustawienia zgód – aby zmienić ustawienia prywatności, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub ją wycofać skorzystaj z przycisku „Zgody" w stopce serwisu.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.