Ochrona prywatności

Ochrona prywatności użytkowników serwisów internetowych Agory S.A. (w tym portalu Gazeta.pl) ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisów internetowych Agory S.A. Poniższa POLITYKA PRYWATNOŚCI obowiązuje od 25 maja 2018 r. z późniejszymi zmianami.

DEFINICJE 

My/Administrator: Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00–732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 59944, kapitał zakładowy 46.580.831,00 zł, wpłacony w całości, NIP 526–030–56–44. 

Dane osobowe/Dane: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym adresy IP urządzenia, adresy e-mail, dane o lokalizacji, identyfikatory internetowe oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii. 

Polityka: niniejsza „Polityka prywatności", znajdująca zastosowanie do serwisów internetowych oraz aplikacji mobilnych Grupy Gazeta.pl. 

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Serwisy: wydawane przez Administratora serwisy internetowe oraz aplikacje mobilne z Grupy Gazeta.pl w tym portal Gazeta.pl, do których stosuje się niniejszą Politykę prywatności, udostępniane w domenach internetowych, których listę znajdziesz TU.  

Ty/Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.  

Zaufani Partnerzy: podmioty, z którymi Administrator współpracuje tworząc Serwis, w tym reklamodawcy, pośrednicy, podmioty działające na rynku e–commerce, firmy badawcze, z uwzględnieniem podmiotów pełniących rolę współadministratorów; Administrator podejmuje współpracę z partnerami rekomendowanymi przez międzynarodową organizację Interactive Advertising Bureau, partnerami Google lub innymi partnerami; aby zapoznać się z listą Zaufanych Partnerów skorzystaj z Przycisku Zgody. 

Współadministrator: współpracujący z Administratorem podmiot, z którym Administrator wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania Danych osobowych. 

Profilowanie: zautomatyzowane przetwarzanie Danych osobowych, które polega na wykorzystaniu Danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

Przycisk Zgody: udostępniony przez Administratora przycisk lub odnośnik umożliwiający wywołanie okna z funkcjonalnościami, za pomocą których Użytkownik może zadecydować o procesach przetwarzania swoich Danych osobowych przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów w tym: udzielić zgody na przetwarzanie Danych, odmówić jej udzielenia, ograniczyć jej zakres np. do określonych celów lub określonych podmiotów, zgodę wycofać, jak również, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Danych w oparciu o uzasadniony interes danego administratora; Przycisk Zgody odnajdziesz na stronach serwisów internetowych z Grupy Gazeta.pl w stopce (stopki szukaj na dole każdej strony internetowej), a w aplikacjach mobilnych z Grupy Gazeta.pl postępując zgodnie z instrukcją udostępnioną TU

W związku z korzystaniem z naszych Serwisów zbieramy i przetwarzamy Twoje Dane osobowe. Poniżej znajdziesz szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Twoich Danych osobowych. 

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE 

Twoje Dane takie, jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii pozyskujemy, gdy odwiedzasz nasze Serwisy (także, jako użytkownik niezalogowany). Przetwarzamy je w następujących celach: 

 1. w celu udostępniana treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do prawidłowego wykonania umowy, której Użytkownik Serwisu jest stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).; 
 2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; 
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw; 
 4. w celach marketingowych naszych oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane niżej w sekcji MARKETING. 

Twoja aktywność w Serwisie, w tym Twoje Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług) oraz poprzez skrypty analityczne. Z tych Danych korzystamy przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług, w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych. W powyższym zakresie podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa i sprawnego działania naszych usług. 

Rejestracja w Serwisie 

Aby utworzyć konto w Serwisie, jesteś proszony/a o podanie Danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Ponadto, w celu ułatwienia obsługi, użytkownik może podać dodatkowe Dane – takie Dane można w każdym czasie usunąć. Podanie Danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych Danych jest fakultatywne. 

W związku z założeniem i obsługą konta przetwarzamy Twoje Dane w następujących celach: 

 1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie Danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); 
 2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności; 
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw; 
 4. w celach marketingowych naszych oraz innych podmiotów ––  zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane niżej w sekcji MARKETING. 

Dane osobowe innych osób możesz umieścić tylko pod warunkiem, że nie naruszysz praw tych osób. 

Administrator może udostępnić użytkownikom możliwość logowania w Serwisie za pośrednictwem platform zewnętrznych: Google lub Facebook. Jeżeli logujesz się w Serwisie za pośrednictwem platformy Google lub Facebook, Serwis za Twoją zgodą pobierze z Twojego konta w ramach danej platformy Dane potrzebne do Twojego uwierzytelnienia/autentykacji oraz autoryzacji tj. w szczególności login, identyfikator oraz adres e-mail. Za Twoją zgodą udostępnione nam w ten sposób Dane będą także mogły być wykorzystywane w celach marketingowych naszych oraz innych podmiotów –  zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane niżej w sekcji MARKETING. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie, jednak wycofanie zgody nie wpływa na legalność działań podejmowanych w okresie, gdy zgoda była wyrażona. Zgody możesz udzielić, odmówić wycofać lub ograniczyć jej zakres za pomocą funkcjonalności dostępnych w oknie wyświetlonym w procesie zbierania zgód.

Składanie zamówień 

Złożenie i realizacja zamówienia (zakupu towaru lub usługi) wiąże się z przetwarzaniem Twoich Danych osobowych. Złożenie zamówienia wymaga w niektórych przypadkach posiadania konta w Serwisie. Podanie Danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem przyjęcia zamówienia. Podanie pozostałych Danych jest fakultatywne. 

Dane osobowe są przetwarzane: 

 • w celu realizacji złożonego zamówienia (w tym ewentualnych reklamacji) –– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w zakresie Danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); 
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości –– podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 
 • w celach analitycznych i statystycznych –– podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności; 
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie naszych praw. 

Formularze kontaktowe 

Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zgłoszenia. Podanie pozostałych Danych jest fakultatywne. 

Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane: 

 • w celu identyfikacji nadawcy oraz załatwienia sprawy opisanej w formularzu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie Danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); 
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk spraw zgłaszanych przez użytkowników za pośrednictwem Serwisu, m.in. w celu doskonalenia jego funkcjonalności. 

Personalizacja i dostosowywanie treści redakcyjnych 

Przetwarzamy Twoje Dane osobowe w celu dostosowywania treści redakcyjnych, a polegać to może na: 

 • wyświetlaniu ci treści redakcyjnych, które są dostosowane do Twoich deklarowanych preferencji; 
 • wyświetlaniu ci treści redakcyjnych odpowiadających Twojej geolokalizacji (np. treści o charakterze lokalnym); 
 • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z dostosowywaniem treści redakcyjnych do Twoich zainteresowań. 

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w celu personalizacji i dostosowywania treści redakcyjnych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na dostarczaniu treści dostosowanych do Twoich preferencji. 

W celu realizowania działań personalizacji i dostosowywania treści, w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu Danych, dokonujemy oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowań na przyszłość. 

MARKETING 

Twoje Dane osobowe przetwarzamy w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na: 

 • wyświetlaniu ci treści marketingowych niezależnych od Twoich preferencji (w tym reklama standardowa); 
 • wyświetlaniu ci treści marketingowych odpowiadających Twoim zainteresowaniom (reklama behawioralna); 
 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera); 
 • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną). 

W celu realizowania działań marketingowych w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu Danych oceniamy Twoje wybrane zachowania lub tworzymy prognozy Twoich zachowań na przyszłość. 

Reklama standardowa 

Reklama standardowa jest to reklama niezależna od preferencji użytkownika. W przypadku emisji takiej reklamy Dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych w związku z realizacją naszego uzasadnionego interesu (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na realizacji umów z naszymi kontrahentami. 

Reklama behawioralna 

Reklama behawioralna jest to reklama, która jest dopasowana do preferencji użytkownika. Wyświetlenie Ci reklamy behawioralnej opiera się m.in. na profilowaniu, czyli wykorzystaniu Twoich Danych osobowych zebranych za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii. Profilowanie dla celów marketingowych przez nas ma miejsce pod warunkiem, że wyrazisz zgodę (tj. odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgoda ta jest dobrowolna. Zgoda może być wyrażona także poprzez akt jednoznacznej czynności potwierdzającej wyrażenie zgody wskazany w komunikacie wyświetlonym w oknie w procesie zbierania zgód. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie, ale wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność profilowania w celach marketingowych przed jej cofnięciem. Aby sprawdzić na jakiej podstawie nasi Zaufani Partnerzy dokonują profilowania dla celów marketingowych zapoznaj się z informacjami udostępnionymi przez nich w ich politykach prywatności lub w ramach Listy Zaufanych Partnerów, którą  odnajdziesz korzystając z Przycisku Zgody. Aby zmienić ustawienia prywatności dotyczące reklamy behawioralnej dla nas lub dla Zaufanych Partnerów, skorzystaj z Przycisku Zgody albo skontaktuj się z nami zgodnie z Danymi podanymi w Serwisie. Zmiana ustawień prywatności dokonana na stronie danego serwisu internetowego z Grupy Gazeta.pl zostanie zapisana jedynie dla serwisów udostępnianych w tej samej domenie. Aby zdecydować o zgodach na stronach serwisów z Grupy Gazeta.pl udostępnianych w innych domenach, dokonaj stosownych ustawień w wybranym serwisie internetowym właściwym dla danej domeny. Zmiana ustawień prywatności dokonana w obrębie danej aplikacji z Grupy Gazeta.pl zostanie zapisana jedynie dla tej aplikacji. Aby zdecydować o zgodach w obrębie innych aplikacji z Grupy Gazeta.pl, dokonaj stosownych ustawień w ramach wybranej aplikacji. Listę domen internetowych, pod którymi udostępniamy serwisy internetowe oraz listę aplikacji z Grupy Gazeta.pl znajdziesz TU.  

Newsletter 

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, świadczymy usługę newslettera. Podanie danych wskazanych przy zapisaniu się na newsletter (adresu e-mail) jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki newslettera. 

Dane osobowe są przetwarzane: 

 • w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 
 • w przypadku kierowania do użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na promowaniu naszych usług i produktów oraz usług i produktów naszych partnerów; 
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności; 
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw. 

Marketing bezpośredni 

Marketing bezpośredni kierowany za pośrednictwem poczty e-mail wymaga Twojej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie.  Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na legalność przetwarzania Twoich Danych w celach marketingu bezpośredniego przed jej cofnięciem. Aby cofnąć zgodę skorzystaj z udostępnionych przez nas funkcjonalności albo skontaktuj się z nami zgodnie z Danymi podanymi w Serwisie.   

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE 

Przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników odwiedzających nasze profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o naszej aktywności oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki. 

W Serwisach wykorzystywane są wtyczki portali społecznościowych. Wtyczki pozwalają Użytkownikowi m.in. na udostępnienie treści publikowanych w Serwisach w wybranym portalu społecznościowym. Stosowanie wtyczek powoduje, że dany serwis społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika i może przypisać je do profilu Użytkownika tworzonego w danym portalu społecznościowym.  

W zakresie, w jakim korzystamy z narzędzia Facebook Audience Insights (np. poprzez umieszczenie na stronie wtyczki: „Lubię to" czy „Udostępnij"), dochodzi do współadministrowania Danymi osobowymi Użytkowników pomiędzy  nami oraz Facebook Ireland Limited. 

Więcej informacji o Facebook Audience Insights i uzgodnieniach pomiędzy współadministratorami (w tym zakresach ich odpowiedzialności) możesz znaleźć na stronie: 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.  

Logowanie w Serwisie za pośrednictwem platformy Facebook, jak również Google zostało opisane powyżej w sekcji REJESTRACJA W SERWISIE.

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA 

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na twoim urządzeniu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator. W niniejszej Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu. 

Dbając o prywatność naszych Użytkowników wdrożyliśmy oprogramowanie, którego celem jest zapobieganie zapisywaniu cookies, na których stosowanie Użytkownik nie wyraża zgody (w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika).  

Informujemy także, korzystając z plików cookie i przetwarzając w tym zakresie Dane w celach analitycznych, jak również marketingowych korzystamy między innymi z usług Google (np. Google Analytics – w celach analitycznych, czy AdSense, Google Ads – w celach marketingowych). Więcej informacji o tym jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z jego usług znajdziesz na stronie https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Cookies „serwisowe" 

Wykorzystujemy tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu wyświetlania treści oraz pamiętania zalogowania, poprawy jakości naszych usług. W związku z tym, wraz z podmiotami świadczącymi na naszą rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystamy z plików cookies i technologii LocalStorage, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim komputerze, telefonie, tablecie itp.). 

Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują: 

 1. pliki cookies z Danymi wprowadzanymi przez ciebie (ang. user input cookies); 
 2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies); 
 3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies); 
 4. sesyjne pliki cookies w tym odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza video), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies); 
 5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji Twojego interfejsu (ang. user interface customization cookies), 
 6. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki Danych, w tym cookies: 
 • stosowane przez Gemius S.A. – tj. podmiot, któremu powierzyliśmy przetwarzanie Danych osobowych – w celu realizacji badań oglądalności Serwisu oraz w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu, 
 • Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu powierzyliśmy przetwarzanie Danych osobowych – w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). 

Cookies „marketingowe" 

My oraz nasi Zaufani Partnerzy wykorzystujemy również pliki cookies do celów marketingowych. W tym celu my oraz nasi Zaufani Partnerzy przechowujemy informacje lub uzyskujemy dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim komputerze, telefonie, tablecie itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem Danych osobowych w celach marketingowych, wymaga uzyskania Twojej zgody.  

Jak zarządzać plikami cookie  

Ustawienia niektórych plików cookie zależą od Ciebie. Aby zdecydować o plikach cookie skorzystaj z Przycisku Zgody, a jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości – skontaktuj się z nami zgodnie z danymi podanymi w Serwisie. Zmiana ustawień plików cookie dokonana na stronie danego serwisu internetowego z Grupy Gazeta.pl zostanie zapisana jedynie dla serwisów udostępnianych w tej samej domenie. Aby zdecydować o plikach cookie na stronach serwisów z Grupy Gazeta.pl udostępnianych w innych domenach, dokonaj stosownych ustawień w wybranym serwisie właściwym dla danej domeny.  

Zmiana ustawień plików cookie dokonana w obrębie danej aplikacji z Grupy Gazeta.pl zostanie zapisana jedynie dla tej aplikacji. Aby zdecydować o plikach cookie w obrębie innych aplikacji z Grupy Gazeta.pl, dokonaj stosownych ustawień w ramach wybranej aplikacji.  

Listę domen internetowych, pod którymi udostępniamy serwisy internetowe oraz listę naszych aplikacji z Grupy Gazeta.pl znajdziesz TU.  

Możesz też w każdym czasie zmienić ustawienia w zakresie cookies, w tym ograniczyć lub wyłączyć ich stosowanie za pomocą ustawień przeglądarki. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisów, a wycofanie zgody nie wpływa na legalność działań podejmowanych w okresie, gdy zgoda była wyrażona. 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Okres przetwarzania Danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady Dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego żądania usunięcia Danych. 

Okres przetwarzania Danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. 

TWOJE PRAWA 

Przysługuje ci prawo: dostępu do treści Twoich Danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia Danych do innego administratora oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W zakresie, w jakim Twoje Dane przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby zmienić ustawienia prywatności, wyrazić zgodę lub ją wycofać skorzystaj z Przycisku Zgody albo skontaktuj się z nami zgodnie z danymi podanymi w Serwisie. 

Prawo do sprzeciwu 

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych: 

 • w celu marketingu bezpośredniego; 
 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych jest nasz uzasadniony interes (np. nasze cele marketingowe, statystyczne, analityczne), tj. gdy Twoje Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO; 

Aby zgłosić sprzeciw skorzystaj z Przycisku Zgody albo skontaktuj się z nami zgodnie z danymi podanymi w Serwisie. Zgłoszenie sprzeciwu na stronie danego serwisu internetowego z Grupy Gazeta.pl zostanie zapisane jedynie dla serwisów udostępnianych w tej samej domenie. Aby zgłosić sprzeciw na stronach serwisów z Grupy Gazeta.pl udostępnianych w innych domenach, dokonaj stosownych ustawień w wybranym serwisie internetowym właściwym dla danej domeny. Zgłoszenie sprzeciwu dokonane w obrębie danej aplikacji z Grupy Gazeta.pl zostanie zapisane jedynie dla tej aplikacji. Aby zgłosić sprzeciw w obrębie innych aplikacji z Grupy Gazeta.pl, dokonaj stosowanych ustawień w ramach wybranej aplikacji. Listę domen internetowych, pod którymi udostępniamy serwisy internetowe oraz listę aplikacji z Grupy Gazeta.pl znajdziesz TU

Więcej informacji o Twoich uprawnieniach wynikających z RODO znajduje się w polityce transparentności (dostępnej tutaj), stanowiącej załącznik do niniejszej Polityki prywatności. 

ODBIORCY DANYCH 

W związku z realizacją naszych usług Twoje Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, podmioty świadczące usługi księgowe, firmy realizujące usługi kurierskie i przesyłkowe agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom, które są z nami powiązane – w tym spółkom z naszej grupy kapitałowej. 

O ile wyrazisz taką zgodę, Twoje Dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom dla ich własnych celów, w tym marketingowych. 

Twoje Dane mogą zostać ujawnione właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

WSPÓŁADMINISTROWANIE  

W zakresie poniżej opisanym Agora S.A. oraz LiveRamp France SAS z siedzibą w Levallois Perret, Francja, adres: 25 rue Anatole France, 92300 Levallois Perret, Francja,  wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Danych osobowych, działając jako współadministratorzy. Zgodnie z art. 26 RODO zawarliśmy stosowne porozumienie, które tę współpracę reguluje, zasadnicza treść uzgodnień udostępniona jest poniżej. 

Wyjaśniamy, że kiedy korzystasz z naszych Serwisów wprowadzając swój adres e-mail, na przykład w celu zalogowania się lub zapisania do newslettera, jeśli wyrazisz na to zgodę, użyty przez Ciebie adres e-mail w formie haszowanej możemy przekazać naszemu partnerowi tj. LiveRamp działającemu jako Współadministrator Danych osobowych. LiveRamp wykorzystuje te informacje do stworzenia kodu identyfikacyjnego w celu rozpoznania danego Użytkownika. Tak powstały kod umieszczany jest w pliku cookie w naszych Serwisach i wykorzystywany w celach marketingowych, w szczególności na potrzeby reklamy behawioralnej. Kod ten może być udostępniany partnerom reklamowym w celu umożliwienia korzystania z treści opartych na zainteresowaniach lub ukierunkowanych reklam w całym procesie korzystania z Internetu (np. za pośrednictwem stron internetowych, poczty e-mail, urządzeń połączonych, aplikacji itp.) Te strony trzecie mogą z kolei używać tego kodu do łączenia informacji demograficznych lub opartych na zainteresowaniach, które podałeś w swoich interakcjach z nimi). Szczegółowe informacje na temat działań LiveRamp = w zakresie przetwarzania danych są dostępne w polityce prywatności LiveRamp pod adresem: https://your-rights.liveramp.uk/home. Wyrażoną zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

W związku ze wspólnym administrowaniem Danych osobowych Użytkowników Współadministratorzy tj. Agora S.A. oraz LiveRamp informują o zasadniczej treści dokonanych przez nich uzgodnień: 

1. Współadministratorzy zapewniają bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych oraz wdrażają odpowiednie środki organizacyjne i techniczne służące ochronie danych osobowych, oraz w razie potrzeby, aktualizują te środki. Środki te będą uwzględniać stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych. 

2. Współadministratorzy dbając o odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych zapewniają: współpracę wyłącznie z podmiotami, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi wynikające z RODO, a w szczególności wymogi z art. 28 RODO. 

3. Współadministratorzy zobowiązują się do administrowania danymi osobowymi w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z postanowieniami RODO. 

4. Współadministratorzy zbierają Dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddają ich dalszemu przetwarzaniu w sposób niezgodny z tymi celami. W celu realizacji obowiązków Współadministratorzy wdrożyli dokumentację ochrony danych osobowych. 

5. Współadministratorzy ustalili, co następuje: 

– jako punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą wyznaczona została Agora S.A. Agora S.A. wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym każdy Użytkownik może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby (w przypadku korespondencji na adres siedziby, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD"). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych; 

– Agora S.A. jest odpowiedzialna za zapewnienie osobom, których dane osobowe dotyczą informacji zgodnie z art. 13 RODO, zapewnienie osobom, których dane osobowe dotyczą realizacji ich praw, wynikających z RODO, w tym odpowiadanie na żądania osób, których dane dotyczą; 

– Agora S.A. i LiveRamp wspólnie są odpowiedzialni za stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia integralności, poufności i dostępności danych osobowych, zawiadamianie właściwego organu nadzorującego ochronę danych o naruszeniu ochrony danych, obsługę prób naruszeń oraz naruszeń ochrony danych; 

6. Użytkownik, niezależnie od powyższych ustaleń może wykonywać swoje prawa wobec każdego z Współadministratorów z osobna: 

a) Współadministrator – Agora wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy Użytkownik może skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby (w przypadku korespondencji na adres siedziby, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD"). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

b) Współadministrator – LiveRamp wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy Użytkownik może skontaktować się poprzez adres e-mail: privacy.pl@liveramp.com lub pisemnie na adres siedziby LiveRamp. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

Współadministrowanie Danymi osobowymi Użytkowników przez Agora S.A. oraz Facebook Ireland Limited zostało opisane powyżej w sekcji PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE.  

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY 

Możliwe jest, że przekażemy Twoje Dane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) – w szczególności administratorom portali społecznościowych. Takie przekazanie nastąpi, tylko gdy zapewniony będzie odpowiedni stopień ochrony Twoich Danych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez: 

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej; 
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; 
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy. 

Na Twoje żądanie udostępnimy ci kopię Twoich Danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG. 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do Danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. 

Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na nasze zlecenie. 

DANE KONTAKTOWE 

Kontakt z nami jest możliwy poprzez adres e-mail: iod@agora.pl lub pisemnie na adres: Agora, ul. Czerska 8/10 (00-732) Warszawa. 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się na wskazany powyżej adres e-mail. 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI 

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 6 lipca 2023r.