Przed dniem 1 kwietnia 2024 r. wydawcą serwisów internetowych z Grupy Gazeta.pl była Agora S.A. z siedzibą w Warszawie. Począwszy od dnia 1 kwietnia 2024 r. wydawcą tych serwisów jest Gazeta.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Poniżej możesz zapoznać się z polityką prywatności każdego z tych podmiotów, przy czym w każdym przypadku administratorem danych osobowych dotyczących Twoich zachowań na stronach serwisów z Grupy Gazeta.pl od 1 kwietnia 2024 r. jest ich wydawca tj. Gazeta.pl sp. z o.o., a polityka prywatności Agora S.A. znajduje zastosowanie jedynie w odniesieniu do użytkowników, którzy nie wyrazili zgody na przeniesienie na Gazeta.pl sp. z o.o. umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną związanych z udostępnianiem konta w serwisach z Grupy Gazeta.pl, zawartej z Agora S.A., w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach w odniesieniu do tej usługi.

Agora S.A.

Gazeta.pl Sp. Z o.o.

Ochrona prywatności

Ochrona prywatności użytkowników serwisów internetowych z Grupy Gazeta.pl ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach tych serwisów internetowych. Poniższa POLITYKA PRYWATNOŚCI obowiązuje od 1 kwietnia 2024 r.

UWAGA:

Przed dniem 1 kwietnia 2024 r. wydawcą serwisów internetowych z Grupy Gazeta.pl była Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, KRS 59944, NIP 526-030-56-44. Począwszy od dnia 1 kwietnia 2024 r. wydawcą tych serwisów jest Gazeta.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Jeśli nie wyraziłaś_eś zgody na przeniesienie umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną związanych z udostępnianiem konta w serwisach z Grupy Gazeta.pl, zawartej z Agora S.A. (będącej przed dniem 1 kwietnia 2024 r. wydawcą serwisów) na Gazeta.pl sp. z o.o., dostawcą tej usługi oraz administratorem Twoich danych w odniesieniu do niej pozostaje Agora S.A. i w tym zakresie zastosowanie znajduje Polityka Prywatności Agora S.A. dostępna TU, jednakże w każdym przypadku administratorem danych osobowych dotyczących Twoich zachowań na stronach serwisów z Grupy Gazeta.pl od 1 kwietnia 2024 r. jest ich wydawca tj. Gazeta.pl sp. z o.o. 

DEFINICJE

My/Administrator/Gazeta.pl sp. z o.o.: Gazeta.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00–732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 1052932, kapitał zakładowy 2 000 000 zł, NIP 521–403–22–01.

Dane osobowe/Dane: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym adresy IP urządzenia, adresy e-mail, dane o lokalizacji, identyfikatory internetowe oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii.

Polityka: niniejsza „Polityka prywatności", znajdująca zastosowanie do serwisów internetowych oraz aplikacji mobilnych Grupy Gazeta.pl.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwisy: wydawane przez Administratora serwisy internetowe oraz aplikacje mobilne z Grupy Gazeta.pl w tym portal Gazeta.pl, do których stosuje się niniejszą Politykę prywatności, udostępniane w domenach internetowych, których listę znajdziesz TU.

Ty/Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.

Zaufani Partnerzy: podmioty, z którymi Administrator współpracuje tworząc Serwisy, w tym reklamodawcy, pośrednicy, podmioty działające na rynku e–commerce, firmy badawcze, z uwzględnieniem podmiotów pełniących rolę współadministratorów; Administrator podejmuje współpracę z partnerami rekomendowanymi przez międzynarodową organizację Interactive Advertising Bureau (Zaufani Partnerzy IAB), partnerami Google lub innymi partnerami; aby zapoznać się z listą Zaufanych Partnerów skorzystaj z Przycisku "Ustawienia prywatności".

Współadministrator: współpracujący z Administratorem podmiot, z którym Administrator wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania Danych osobowych.

Profilowanie: zautomatyzowane przetwarzanie Danych osobowych, które polega na wykorzystaniu Danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Przycisk "Ustawienia prywatności": udostępniony przez Administratora przycisk lub odnośnik umożliwiający wywołanie okna z funkcjonalnościami, za pomocą których Użytkownik może zadecydować o procesach przetwarzania swoich Danych osobowych przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów w tym: udzielić zgody na przetwarzanie Danych, odmówić jej udzielenia, ograniczyć jej zakres np. do określonych celów lub określonych podmiotów, zgodę wycofać, jak również, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Danych w oparciu o uzasadniony interes danego administratora; Przycisk "Ustawienia prywatności" odnajdziesz na stronach serwisów internetowych z Grupy Gazeta.pl w stopce (stopki szukaj na dole każdej strony internetowej), a w aplikacjach mobilnych z Grupy Gazeta.pl postępując zgodnie z instrukcją udostępnioną TU.

Działamy w oparciu i przy wykorzystaniu narzędzi bazujących na rozwiązaniach organizacji branżowej IAB (Interactive Advertising Bureau) Europe, przestrzegając standardu TCF (Transparency & Consent Framework). Korzystamy z systemów zarzadzania zgodami (Consent Management Platforms) zarejestrowanych na liście CMP prowadzonej przez IAB Europe pod numerami 28 i 31. https://iabeurope.eu/cmp-list/

W związku z korzystaniem z naszych Serwisów zbieramy i przetwarzamy Twoje Dane osobowe. Poniżej znajdziesz szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Twoich Danych osobowych.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE

Twoje Dane takie, jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii pozyskujemy, gdy odwiedzasz nasze Serwisy (także, jako Użytkownik niezalogowany). Przetwarzamy je w następujących celach:

 1. w celu udostępniana treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do prawidłowego wykonania umowy, której Użytkownik Serwisu jest stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).;
 2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw;
 4. w celach marketingowych naszych oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane niżej w sekcji MARKETING.

Twoja aktywność w Serwisie, w tym Twoje Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług) oraz poprzez skrypty analityczne. Z tych Danych korzystamy przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług, w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych. W powyższym zakresie podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa i sprawnego działania naszych usług.

Rejestracja w Serwisie

Aby utworzyć konto w Serwisie, jesteś proszona_y o podanie Danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta lub o wyrażenie zgody na pobranie tych Danych z platformy Google lub Facebook. Ponadto, w celu ułatwienia obsługi, Użytkownik może podać dodatkowe Dane – takie Dane można w każdym czasie usunąć. Podanie Danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych Danych jest fakultatywne.

W związku z założeniem i obsługą konta przetwarzamy Twoje Dane w następujących celach:

 1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie Danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
 3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw;
 4. w celach marketingowych naszych oraz innych podmiotów –– zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane niżej w sekcji MARKETING;
 5. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. udzielania informacji na żądanie uprawnionych organów – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). 

Dane osobowe innych osób możesz umieścić tylko pod warunkiem, że nie naruszysz praw tych osób.

Administrator może udostępnić Użytkownikom możliwość logowania w Serwisie za pośrednictwem platform zewnętrznych: Google lub Facebook. Jeżeli logujesz się w Serwisie za pośrednictwem platformy Google lub Facebook, Serwis za Twoją zgodą pobierze z Twojego konta w ramach danej platformy Dane potrzebne do Twojego uwierzytelnienia/autentykacji oraz autoryzacji tj. w szczególności login, identyfikator oraz adres e-mail. Za Twoją zgodą udostępnione nam w ten sposób Dane będą także mogły być wykorzystywane w celach marketingowych naszych oraz innych podmiotów –  zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane niżej w sekcji MARKETING. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie, jednak wycofanie zgody nie wpływa na legalność działań podejmowanych w okresie, gdy zgoda była wyrażona. Zgody możesz udzielić, odmówić wycofać lub ograniczyć jej zakres za pomocą funkcjonalności dostępnych w oknie wyświetlonym w procesie zbierania zgód.

Składanie zamówień

Złożenie i realizacja zamówienia (nabycia towaru lub usługi) wiąże się z przetwarzaniem Twoich Danych osobowych. Złożenie zamówienia wymaga w niektórych przypadkach posiadania konta w Serwisie. Podanie Danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem przyjęcia zamówienia. Podanie pozostałych Danych jest fakultatywne.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu realizacji złożonego zamówienia (w tym ewentualnych reklamacji) –– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w zakresie Danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości –– podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych –– podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie naszych praw;
 • w celach marketingowych naszych oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji Marketing.

Formularze kontaktowe

Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zgłoszenia. Podanie pozostałych Danych jest fakultatywne.

Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane:

 • w celu identyfikacji nadawcy oraz załatwienia sprawy opisanej w formularzu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie Danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk spraw zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, m.in. w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

Personalizacja i dostosowywanie treści redakcyjnych

Przetwarzamy Twoje Dane osobowe w celu dostosowywania treści redakcyjnych, a polegać to może na:

 • wyświetlaniu ci treści redakcyjnych, które są dostosowane do Twoich deklarowanych preferencji;
 • wyświetlaniu ci treści redakcyjnych odpowiadających Twojej geolokalizacji (np. treści o charakterze lokalnym);
 • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z dostosowywaniem treści redakcyjnych do Twoich zainteresowań.

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w celu personalizacji i dostosowywania treści redakcyjnych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na dostarczaniu treści dostosowanych do Twoich preferencji.

W celu realizowania działań personalizacji i dostosowywania treści, w niektórych przypadkach wykorzystujemy Profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu Danych, dokonujemy oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowań na przyszłość.

MARKETING

Twoje Dane osobowe przetwarzamy w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • wyświetlaniu ci treści marketingowych niezależnych od Twoich preferencji (w tym reklama standardowa);
 • wyświetlaniu ci treści marketingowych odpowiadających Twoim zainteresowaniom (reklama behawioralna);
 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera);
 • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną).

W celu realizowania działań marketingowych w niektórych przypadkach wykorzystujemy Profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu Danych oceniamy Twoje wybrane zachowania lub tworzymy prognozy Twoich zachowań na przyszłość.

Reklama standardowa

Reklama standardowa jest to reklama niezależna od preferencji Użytkownika. W przypadku emisji takiej reklamy Dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych w związku z realizacją naszego uzasadnionego interesu (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na realizacji umów z naszymi kontrahentami.

Reklama behawioralna

Reklama behawioralna jest to reklama, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika. Wyświetlenie Ci reklamy behawioralnej opiera się m.in. na Profilowaniu, czyli wykorzystaniu Twoich Danych osobowych zebranych za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii. Profilowanie dla celów marketingowych przez nas ma miejsce pod warunkiem, że wyrazisz zgodę (tj. odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgoda ta jest dobrowolna. Zgoda może być wyrażona także poprzez akt jednoznacznej czynności potwierdzającej wyrażenie zgody wskazany w komunikacie wyświetlonym w oknie w procesie zbierania zgód. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie, ale wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność Profilowania w celach marketingowych przed jej cofnięciem. Aby sprawdzić na jakiej podstawie nasi Zaufani Partnerzy dokonują Profilowania dla celów marketingowych zapoznaj się z informacjami udostępnionymi przez nich w ich politykach prywatności lub w ramach Listy Zaufanych Partnerów, którą odnajdziesz korzystając z Przycisku "Ustawienia prywatności". Aby zmienić ustawienia prywatności dotyczące reklamy behawioralnej dla nas lub dla Zaufanych Partnerów, skorzystaj z Przycisku "Ustawienia prywatności" albo skontaktuj się z nami zgodnie z Danymi podanymi w Serwisie. Zmiana ustawień prywatności dokonana na stronie danego serwisu internetowego z Grupy Gazeta.pl zostanie zapisana jedynie dla serwisów udostępnianych w tej samej domenie. Aby zdecydować o zgodach na stronach serwisów z Grupy Gazeta.pl udostępnianych w innych domenach, dokonaj stosownych ustawień w wybranym serwisie internetowym właściwym dla danej domeny. Zmiana ustawień prywatności dokonana w obrębie danej aplikacji z Grupy Gazeta.pl zostanie zapisana jedynie dla tej aplikacji. Aby zdecydować o zgodach w obrębie innych aplikacji z Grupy Gazeta.pl, dokonaj stosownych ustawień w ramach wybranej aplikacji. Listę domen internetowych, pod którymi udostępniamy serwisy internetowe oraz listę aplikacji z Grupy Gazeta.pl znajdziesz TU.

Newsletter

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, świadczymy usługę newslettera. Podanie danych wskazanych przy zapisaniu się na newsletter (adresu e-mail) jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki newslettera.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym Profilowania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na promowaniu naszych usług i produktów oraz usług i produktów naszych partnerów;
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw.

Marketing bezpośredni

Marketing bezpośredni kierowany za pośrednictwem poczty e-mail wymaga Twojej zgody, przewidzianej w przepisach regulujących takie działania marketingowe (art. 172 ust. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Jeśli wyrazisz taką zgodę, to podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego jest  nasz uzasadniony interes polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego, na który wyraziłeś zgodę (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) oraz promowaniu produktów i usług własnych lub naszych partnerów, wynikający z powyższej zgody. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie.  Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na legalność przetwarzania Twoich Danych w celach marketingu bezpośredniego przed jej cofnięciem. Aby cofnąć zgodę skorzystaj z udostępnionych przez nas funkcjonalności albo skontaktuj się z nami zgodnie z Danymi podanymi w Serwisie.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników odwiedzających nasze profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o naszej aktywności oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

W Serwisach wykorzystywane są wtyczki portali społecznościowych. Wtyczki pozwalają Użytkownikowi m.in. na udostępnienie treści publikowanych w Serwisach w wybranym portalu społecznościowym. Stosowanie wtyczek powoduje, że dany serwis społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika i może przypisać je do profilu Użytkownika tworzonego w danym portalu społecznościowym.

W zakresie, w jakim korzystamy z narzędzia Facebooka (np. poprzez umieszczenie na stronie wtyczki: „Lubię to" czy „Udostępnij"), dochodzi do współadministrowania Danymi osobowymi Użytkowników pomiędzy nami oraz Facebook Ireland Limited.

Więcej informacji o Facebook i uzgodnieniach pomiędzy współadministratorami (w tym zakresach ich odpowiedzialności) możesz znaleźć na stronie:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Logowanie w Serwisie za pośrednictwem platformy Facebook, jak również Google zostało opisane powyżej w sekcji REJESTRACJA W SERWISIE.

PLIKI COOKIE ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

Pliki cookie to małe pliki tekstowe instalowane na Twoim urządzeniu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator. W niniejszej Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu.

Dbając o prywatność naszych Użytkowników wdrożyliśmy oprogramowanie, którego celem jest zapobieganie zapisywaniu cookies, na których stosowanie Użytkownik nie wyraża zgody (w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika).

Informujemy także, korzystając z plików cookie i przetwarzając w tym zakresie Dane w celach analitycznych, jak również marketingowych korzystamy między innymi z usług Google (np. Google Analytics – w celach analitycznych, czy AdSense, Google Ads – w celach marketingowych). Więcej informacji o tym jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z jego usług znajdziesz na stronie  https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Cookies „serwisowe"

Wykorzystujemy tzw. cookie serwisowe (w tym cookies zainstalowane przez Agora S.A. poprzedniego wydawcę, od którego Gazeta.pl sp. z o.o. przejęła wydawania Serwisów; więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji „Dane osobowe i cookies Agora S.A.) przede wszystkim w celu wyświetlania treści oraz pamiętania zalogowania, poprawy jakości naszych usług. W związku z tym, wraz z podmiotami świadczącymi na naszą rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystamy z plików cookie i technologii LocalStorage, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim komputerze, telefonie, tablecie itp.).

Pliki cookie wykorzystywane w tym celu obejmują:

1. pliki cookie z Danymi wprowadzanymi przez ciebie (ang. user input cookies);

2. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

3. pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

4. sesyjne pliki cookie w tym odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookie odtwarzacza video), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

5. trwałe pliki cookie służące do personalizacji Twojego interfejsu (ang. user interface customization cookies),

6. pliki cookie służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki Danych, w tym cookies:

 • stosowane przez Gemius S.A. – tj. podmiot, któremu powierzyliśmy przetwarzanie Danych osobowych – w celu realizacji badań oglądalności Serwisu oraz w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu,
 • Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu powierzyliśmy przetwarzanie Danych osobowych – w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu).

Cookies „marketingowe"

My oraz nasi Zaufani Partnerzy wykorzystujemy również pliki cookie do celów marketingowych. W tym celu my oraz nasi Zaufani Partnerzy przechowujemy informacje lub uzyskujemy dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim komputerze, telefonie, tablecie itp.). Wykorzystanie plików cookie oraz zebranych za ich pośrednictwem Danych osobowych w celach marketingowych, wymaga uzyskania Twojej zgody.

Jak zarządzać plikami cookie

Ustawienia niektórych plików cookie zależą od Ciebie. Aby zdecydować o plikach cookie skorzystaj z Przycisku "Ustawienia prywatności", albo skontaktuj się z nami zgodnie z danymi podanymi w Serwisie. Zmiana ustawień plików cookie dokonana na stronie danego serwisu internetowego z Grupy Gazeta.pl zostanie zapisana jedynie dla serwisów udostępnianych w tej samej domenie. Aby zdecydować o plikach cookie na stronach serwisów z Grupy Gazeta.pl udostępnianych w innych domenach, dokonaj stosownych ustawień w wybranym serwisie właściwym dla danej domeny.

Zmiana ustawień plików cookie dokonana w obrębie danej aplikacji z Grupy Gazeta.pl zostanie zapisana jedynie dla tej aplikacji. Aby zdecydować o plikach cookie w obrębie innych aplikacji z Grupy Gazeta.pl, dokonaj stosownych ustawień w ramach wybranej aplikacji.

Listę domen internetowych, pod którymi udostępniamy serwisy internetowe oraz listę naszych aplikacji z Grupy Gazeta.pl znajdziesz TU.

Możesz też w każdym czasie zmienić ustawienia w zakresie cookies, w tym ograniczyć lub wyłączyć ich stosowanie za pomocą ustawień przeglądarki. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisów, a wycofanie zgody nie wpływa na legalność działań podejmowanych w okresie, gdy zgoda była wyrażona.

Informujemy, że niektórzy nasi Zaufani Partnerzy zobowiązali się do stosowania aktów samoregulacji w zakresie reklamy behawioralnej. Więcej informacji na temat zasad wynikających z tych aktów, w tym opis tzw. mechanizmu opt-out umożliwiającego Użytkownikowi wyłączenia zbierania danych na temat jego zachowania w internecie i wykorzystania ich do celów dopasowania reklam, znajduje się na stronach: https://www.youronlinechoices.com/pl/ , http://www.networkadvertising.org,  http://www.youradchoices.com 

POWIADOMIENIA WEB-PUSH

Dane osobowe Użytkownika (generowane na podstawie plików cookie lub podobnych technologii) za jego zgodą mogą być przetwarzane w celu wysyłania powiadomień web-push. Powiadomienia web-push to krótkie komunikaty, które wyświetlają się na urządzeniu Użytkownika, zawierające informacje o treściach dostępnych w ramach Serwisów lub przekaz marketingowy.

Podstawą przetwarzania Danych w celu wysyłania powiadomień web-push jest zgoda udzielona przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Aby zdecydować o powiadomieniach web push – udzielić lub odmówić zgody – należy wybrać odpowiedni przycisk dostępny w wyświetlonym oknie z zapytaniem o chęć otrzymywania powiadomień. Wysyłając powiadomienia web push w niektórych przypadkach możemy wykorzystywać Profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu Danych oceniamy wybrane zachowania Użytkownika lub tworzymy prognozy jego zachowań na przyszłość.

Udzieloną zgodę można cofnąć w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na legalność przetwarzania Danych przed jej cofnięciem. Aby cofnąć zgodę należy wyłączyć stosowanie powiadomień web-push za pomocą ustawień używanej przeglądarki, postępując zgodnie z instrukcją udostępnioną TU. W razie potrzeby skorzystania z pomocy należy skontaktować się z nami zgodnie z danymi podanymi w Serwisie.

Zmiana ustawień w odniesieniu do powiadomień web push dokonana w obrębie danej przeglądarki zostanie zapisana jedynie dla tej przeglądarki. Aby zdecydować o powiadomieniach w obrębie innych przeglądarek należy dokonać stosownych ustawień w ramach każdej z przeglądarek.

DANE OSOBOWE I COOKIES AGORA S.A.

W związku z przejęciem z dniem 1 kwietnia 2024 r. wydawania Serwisów przez Gazeta.pl sp. z o.o. od Agora S.A., aby zapewnić ciągłość działalności Serwisów:

1) Przetwarzamy Dane Osobowe Użytkownika o korzystaniu przez niego z Serwisów przed  1 kwietnia 2024 r. – o usługach i funkcjonalnościach Użytkownika:

- w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu możliwości prowadzenia analiz korzystania z usług w Serwisach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

2) Przechowujemy i uzyskujemy dostęp do plików cookie zainstalowanych przed 1 kwietnia 2024 r. przez Agora S.A. na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz do danych pochodzących z tych plików, w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług drogą elektroniczną, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes oraz jest konieczne do świadczenia tych usług (art. 6 ust. 1 lit b i f RODO);

3) W przypadku, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę:

- korzystamy z danych osobowych zebranych przed 1 kwietnia 2024 r. przez Agora S.A. na stronach Serwisów i przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do zainteresowań i preferencji Użytkownika w Serwisach i w Internecie. W związku z tym w celu identyfikacji Użytkownika przechowujemy i uzyskujemy dostęp do plików typu cookie zainstalowanych przez Agora S.A. na urządzeniu końcowym Użytkownika.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania Danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady Dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego żądania usunięcia Danych.

Okres przetwarzania Danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

TWOJE PRAWA

Przysługuje ci prawo: dostępu do treści Twoich Danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia Danych do innego administratora oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie, w jakim Twoje Dane przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby zmienić ustawienia prywatności, wyrazić zgodę lub ją wycofać skorzystaj z Przycisku "Ustawienia prywatności" albo skontaktuj się z nami zgodnie z danymi podanymi w Serwisie.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych:

 • w celu marketingu bezpośredniego;
 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych jest nasz uzasadniony interes (np. nasze cele marketingowe, statystyczne, analityczne), tj. gdy Twoje Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;

Aby zgłosić sprzeciw skorzystaj z Przycisku "Ustawienia prywatności" albo skontaktuj się z nami zgodnie z danymi podanymi w Serwisie. Zgłoszenie sprzeciwu na stronie danego serwisu internetowego z Grupy Gazeta.pl zostanie zapisane jedynie dla serwisów udostępnianych w tej samej domenie. Aby zgłosić sprzeciw na stronach serwisów z Grupy Gazeta.pl udostępnianych w innych domenach, dokonaj stosownych ustawień w wybranym serwisie internetowym właściwym dla danej domeny. Zgłoszenie sprzeciwu dokonane w obrębie danej aplikacji z Grupy Gazeta.pl zostanie zapisane jedynie dla tej aplikacji. Aby zgłosić sprzeciw w obrębie innych aplikacji z Grupy Gazeta.pl, dokonaj stosowanych ustawień w ramach wybranej aplikacji. Listę domen internetowych, pod którymi udostępniamy serwisy internetowe oraz listę aplikacji z Grupy Gazeta.pl znajdziesz TU.

Więcej informacji o Twoich uprawnieniach wynikających z RODO znajduje się w polityce transparentności (dostępnej tutaj), stanowiącej załącznik do niniejszej Polityki prywatności.

ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją naszych usług Twoje Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, firmy realizujące usługi kurierskie i przesyłkowe agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom, które są z nami powiązane – w tym spółkom z naszej grupy kapitałowej.

O ile wyrazisz taką zgodę, Twoje Dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom dla ich własnych celów, w tym marketingowych.

Twoje Dane mogą zostać ujawnione właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

WSPÓŁADMINISTROWANIE

Poniżej lista podmiotów, które są współadministratorami Danych osobowych z Gazeta.pl sp. z o.o. w wybranych obszarach:

1. LiveRamp France SAS (zasadnicza treść uzgodnień: TU)

2. Teads Schweiz GmbH (zasadnicza treść uzgodnień: TU)

3. Adform S/A (zasadnicza treść uzgodnień: TU)

4. Xandr Inc. (zasadnicza treść uzgodnień: TU)

5. Facebook Ireland Limited (zasadnicza treść uzgodnień poniżej - współadministrowanie Danymi osobowymi Użytkowników przez Agora S.A. oraz Facebook Ireland Limited zostało opisane powyżej w sekcji PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE).

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Możliwe jest, że przekażemy Twoje Dane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) – w szczególności administratorom portali społecznościowych. Takie przekazanie nastąpi, tylko gdy zapewniony będzie odpowiedni stopień ochrony Twoich Danych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Na Twoje żądanie udostępnimy ci kopię Twoich Danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do Danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na nasze zlecenie.

DANE KONTAKTOWE

Kontakt z nami jest możliwy poprzez adres e-mail iod@grupagazeta.pl lub pisemnie na adres: Gazeta.pl sp. z o.o., ul. Czerska 8/10 (00-732) Warszawa.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się na wskazany powyżej adres e-mail.

Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie udostępnianych przez nas usług lub funkcjonalności możesz skontaktować się z naszymi specjalistami poprzez adres e-mail: pomoc@grupagazeta.pl lub skorzystać z formularza „Zgłoś błąd", do którego odnośnik odnajdziesz na stronach serwisów internetowych z Grupy Gazeta.pl w stopce (stopki szukaj na dole każdej strony internetowej).

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 1 kwietnia 2024 r.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.