Zmiana danych

Po zalogowaniu do poczty poczta.gazeta.pl w górnym prawym rogu wybierz nazwę zalogowanego użytkownika, po rozwinięciu menu, wybierz ustawienia konta lub zaloguj się na stronie konto.gazeta.pl.

Należy wybrać zakładkę "edycja". Wprowadzić w polach nowe dane. Zatwierdzić zmianę przyciskiem "zapisz".

ustawienia kontaustawienia konta Zespół poczty Gazeta.plCopyright © Gazeta.pl sp. z o.o.