Zmiana danych

Po zalogowaniu do poczty poczta.gazeta.pl w górnym prawym rogu wybierz nazwę zalogowanego użytkownika, po rozwinięciu menu, wybierz ustawienia konta lub zaloguj się na stronie konto.gazeta.pl.

Należy wybrać przycisk edycja konta. Wprowadzić w polach nowe dane. Zatwierdzić zmianę przyciskiem "zapisz".

SPIS POMOCY DLA POCZTY GAZETA.PL