Współadministrowanie

Współadministrowanie przez Agora S.A. i Teads Schweiz GmbH

W zakresie poniżej opisanym Agora S.A. oraz Teads Schweiz GmbH, adres: Heinrichstrasse 239, 8005 Zürich, Szwajcaria, wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Danych osobowych, działając jako współadministratorzy. Zgodnie z art. 26 RODO zawarliśmy stosowne porozumienie, które tę współpracę reguluje, zasadnicza treść uzgodnień udostępniona jest poniżej.

Agora S.A. i Teads działają jako współadministratorzy w zakresie zbierania i przekazywania Danych osobowych Użytkowników zapisanych za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii w celu wyświetlania Ci reklamy behawioralnej. W procesie tym dochodzi do zbierania i wykorzystywania danych przez Teads lub partnerów Teads (w tym łączenia danych z różnych źródeł) w związku z  korzystaniem przez Agora S.A. z usług Teads na potrzeby reklamy behawioralnej. Więcej na temat reklamy behawioralnej zostało opisane powyżej w sekcji MARKETING. Współadministrowanie ogranicza się do uzyskania podstawy prawnej przetwarzania Danych osobowych i zarządzania prawem do wycofania zgody przez Użytkownika. Agora S.A. i Teads działają jako niezależni administratorzy Danych osobowych w odniesieniu do innych operacji przetwarzania Danych osobowych Użytkowników. Zarówno Agora S.A. jak i Teads zobowiązują się do administrowania Danymi osobowymi w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. 

W związku ze wspólnym administrowaniem Danymi osobowymi Użytkowników Współadministratorzy, tj. Agora S.A. oraz Teads informują o zasadniczej treści dokonanych przez nich uzgodnień:

1. Teads jest odpowiedzialny za przekazanie Agora S.A. odpowiednich informacji, umieszczanie swoich plików cookie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika oraz przetwarzanie Danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem. Szczegółowe informacje na temat działań Teads w zakresie przetwarzania Danych są dostępne w polityce prywatności Teads dostępnej pod adresem https://teads.tv/privacy-policy/

2. Agora S.A. jest odpowiedzialna za:

a) zapewnienie osobom, których Dane osobowe dotyczą informacji zgodnie z art. 13 RODO,

b) uzyskanie ważnej zgody na przetwarzanie Danych osobowych,

c) zarządzanie prawem osoby, której Dane dotyczą, do wycofania zgody, a gdy takie wycofanie nastąpi – do niezwłocznego przekazania Teads informacji o wycofaniu zgody.

3. Zarówno Agora S.A. jak i Teads (każde we własnym zakresie) zapewniają osobom, których Dane dotyczą realizację ich innych praw, wynikających z RODO.

4. Użytkownik, niezależnie od powyższych ustaleń, może wykonywać swoje prawa wobec każdego ze Współadministratorów z osobna:

a) Współadministrator – Agora S.A. wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy Użytkownik może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby (w przypadku korespondencji na adres siedziby, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD"). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Danych.

b) Współadministrator – Teads wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy Użytkownik może skontaktować się poprzez adres e-mail dpo@teads.com lub pisemnie na adres Teads SA, 5 rue de la Boucherie, L-1247 Luxembourg. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Danych.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.