Współadministrowanie

Współadministrowanie przez Agora S.A. i Adform A/S

W zakresie poniżej opisanym Agora S.A. oraz Adform A/S, adres: Silkegade 3B, stuen & 1st floor, DK-1113 Copenhagen, Denmark, wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Danych osobowych, działając jako współadministratorzy. Zgodnie z art. 26 RODO zawarliśmy stosowne porozumienie, które tę współpracę reguluje, zasadnicza treść uzgodnień udostępniona jest poniżej.

Agora S.A. i Adform działają jako współadministratorzy w zakresie operacji zbierania i przekazywania Twoich Danych osobowych zapisanych za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii w celu wyświetlania Ci reklamy behawioralnej. Więcej na temat reklamy behawioralnej zostało opisane powyżej w sekcji MARKETING. Zarówno Agora S.A. jak i Adform zobowiązują się do administrowania Danymi osobowymi w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

W związku ze wspólnym administrowaniem Danymi osobowymi Użytkowników Współadministratorzy tj. Agora S.A. oraz Adform informują o zasadniczej treści dokonanych przez nich uzgodnień:

1. Agora S.A. jest odpowiedzialna za:

a) zapewnienie osobom, których Dane dotyczą, informacji zgodnie z art. 13 RODO,

b) uzyskanie ważnej zgody na przetwarzanie Danych osobowych,

c) zarządzanie prawem osoby, której Dane dotyczą, do wycofania zgody, a gdy takie wycofanie nastąpi – do niezwłocznego przekazania Adform informacji o wycofaniu zgody.

2. Adform:

a) jest odpowiedzialny za zapewnienie, że przekazywanie i przechowywanie uzyskanych Danych osobowych w jego systemach informatycznych będzie chronione za pomocą wystarczających środków technicznych i organizacyjnych,

b) w przypadku, gdy Użytkownik wycofa zgodę za pośrednictwem Adform, Adform zapewni (samodzielnie lub we współpracy z Agora S.A.), że dalsze przetwarzanie Danych osobowych dotyczących tego Użytkownika (w tym wspólne przetwarzanie Danych) nie będzie się odbywało.

3. Jako punkt kontaktowy dla osób, których Dane dotyczą wyznaczona została Agora S.A. Agora S.A. wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym każdy Użytkownik może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby (w przypadku korespondencji na adres siedziby, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD"). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Danych.

4. Użytkownik, niezależnie od powyższych ustaleń może wykonywać swoje prawa wobec każdego z Współadministratorów z osobna:

a) Współadministrator – Agora S.A. wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym każdy Użytkownik może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby (w przypadku korespondencji na adres siedziby, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD"). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Danych.

b) Współadministrator – Adform wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy Użytkownik może skontaktować się poprzez adres e-mail legal@adform.com lub pisemnie na adres siedziby Adform: Adform A/S , Silkegade 3B, ST. & 1., 1113 Copenhagen, Denmark. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Danych.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.