Współadministrowanie

Współadministrowanie przez Agora S.A. i Xandr Inc.

W zakresie poniżej opisanym oraz Xandr Inc., adres: One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Danych osobowych, działając jako współadministratorzy. Zgodnie z art. 26 RODO zawarliśmy stosowne porozumienie, które tę współpracę reguluje, zasadnicza treść uzgodnień udostępniona jest poniżej.

Agora S.A. i Xandr działają jako współadministratorzy w zakresie operacji zbierania i przekazywania Twoich Danych osobowych zapisanych za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii w celu wyświetlania Ci reklamy behawioralnej. Więcej na temat reklamy behawioralnej zostało opisane powyżej w sekcji MARKETING. Zarówno Agora S.A. jak i Xandr zobowiązują się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do przetwarzania Danych osobowych oraz zobowiązują się chronić prywatność Użytkowników i bezpieczeństwo Danych osobowych w stopniu wymaganym przez przepisy o ochronie danych osobowych.

W związku ze wspólnym administrowaniem Danymi osobowymi Użytkowników Współadministratorzy, tj. Agora S.A. oraz Xandr informują o zasadniczej treści dokonanych przez nich uzgodnień:

1. Agora S.A. jest odpowiedzialna za:

a) zapewnienie osobom, których Dane dotyczą, informacji dotyczących przetwarzania ich Danych, zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych,

b) uzyskanie ważnej zgody na przetwarzanie Danych osobowych,

c) zarządzanie prawem osoby, której Dane dotyczą, do wycofania zgody, a gdy takie wycofanie nastąpi – do niezwłocznego przekazania Xandr informacji o wycofaniu zgody.

2. Zarówno Agora S.A., jak i Xandr:

a) są odpowiedzialni za przetwarzanie Danych osobowych w oparciu o odpowiednią podstawą prawną, zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych,

b) są odpowiedzialni za stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa Danych osobowych odpowiedniego do ryzyka, jakie stwarza przetwarzanie Danych,

c) będą współpracować, aby zapewnić przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, w tym będą współpracować w zakresie wypełniania swoich obowiązków związanych z wnioskami osób, których Dane dotyczą lub z innymi żądaniami wynikającymi z przepisów o ochronie danych osobowych,

3. Użytkownik może wykonywać swoje prawa wobec każdego ze Współadministratorów z osobna:

a) Współadministrator – Agora S.A. wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym każdy Użytkownik może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby (w przypadku korespondencji na adres siedziby, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD"). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Danych.

b) Współadministrator – Xandr wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy Użytkownik może skontaktować się poprzez formularz kontaktowy dostępny Tutaj: Privacy (microsoft.com) lub pisemnie na adres Xandr Inc. Attn: Privacy Office, 28 West 23rd Street, Fl 4 New York, NY 10010 USA. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Danych.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.